$category_parent_id17170 בלוג ועדכונים - בן-יעקב משרד עורכי דין I בן-יעקב משרד עו"ד

בלוג

 • 26/03/2023

  מס רכישה – בין “קרקע” ל”דירת מגורים”

  בפני וועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בבית המשפט המחוזי, בקשו העוררים לבטל שומת מס רכישה שהוטלה עליהם. העוררים רכשו מקרקעין הכולל מגרש ובית הבנוי עליו. הם הגישו הצהרה אודות הסכם רכישה שם הוגדר הממכר… […]
 • 20/03/2023

  בקשה להיתר – קליטת הבקשה בוועדה המקומית

  אין למהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולא לשום גורם אחר ברשות סמכות שלא לקלוט בקשה להיתר בניה העומדת בתנאים המקדמיים. וועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה דנה בערר נגד סירובה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לקלוט… […]
 • 15/03/2023

  היטל השבחה – היטל הפטור לדירה בשטח 140 מ”ר

  דיון רב חשיבות של וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה. הוועדה שמה לה למטרה לעשות סדר בסוגיה המטרידה את מוסדות התכנון והבניה לסוגיהם – פרשנותו של סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון… […]
 • 12/03/2023

  תביעה נגד סרבן פינוי בינוי

  23 בעלי דירות בבית משותף התקשרו בהסכם עם יזם לפינוי בינוי. בעל דירה אחת סירב לחתום ובגין כך תבעו החותמים את הסרבן בבית המשפט המחוזי לקבלת סעד בהתאם לקבוע בסעיף 2(א) לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי… […]
 • 05/03/2023

  הצ’אט האוטומטי

  בחודשים האחרונים נכנס לחיינו ה-CHAT GPT המפורסם. מדובר במעין מנוע חיפוש משודרג, אשר בניגוד לגוגל, הוא לא מציג קישורים לתוצאות החיפוש, אלא ישירות את התשובה. המענה שלו נסמך על AI ועל חיפוש בכל רחבי הרשת,… […]
 • 05/03/2023

  בליווי פיננסי חובת הרוכש לשלם את תמורת הדירה לחשבון הליווי בלבד

  פרויקט הבניה היה תחת ליווי פיננסי של חברת מימון. רוכשת דירה שילמה תשלום ישירות למוכרת החברה היזמית במועד חתימת זיכרון דברים. לאחר מכן נחתם בין הרוכשת לבין החברה הסכם מכר בו התחייבה הרוכשת לפרוע תשלומים… […]
 • 02/03/2023

  הטבות מכוח תמ”א 38 אינן חלות על מבנה נמוך עם מספר דירות קטן

  חברה קבלנית הגישה לוועדה המקומית בקשה מכוח תמ"א 38 למתן היתר להריסת בניין מגורים קיים בן שתי קומות שבו שתי יחידות דיור, (להלן: הבניין), ולהקמת בניין חדש בן 9 קומות מעל לקומת הקרקע אשר יכלול… […]
 • 27/02/2023

  היטל השבחה – מחלוקת לעניין החישוב

  ערר בפני בית המשפט המחוזי- מנהלי על החלטת וועדת הערר לתכנון ולבניה. בעקבות אישורה של תכנית מתאר מפורטת, נדרשה המערערת לשלם היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. בין הצדדים התגלעו מחלוקות לעניין חישוב ההשבחה וההיטל… […]
 • 19/02/2023

  ערבות בנקאית שגויה – אחריות הבנק

  אחריות הבנק לנזקי לקוח בשל ערבות בנקאית שהנפיק הבנק בנוסח שגוי. התובעת השתתפה במכרז של עירייה.  הבנק הנתבע הנפיק כתב ערבות שגוי, שהוגש במסגרת ההצעה במכרז העיריה.  הנוסח השגוי של הערבות הבנקאית, נמסר למרות שהתובעת… […]
 • 19/02/2023

  איסור שימוש בווילה לצרכי נופש ומסיבות במקום הייעוד למגורים

  החלטה שיפוטית העשויה לסיים את תופעת השכרת ווילות בשכונות מגורים למסיבות רווקים, הילולות סופשבוע והשכרות AIRBNB.   בית המשפט התבקש לתת צו הפסקה שיפוטי בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 להפסקה מיידית של השימוש האסור בוילה המיועדת… […]