18/08/2023

מיסי וועד הבית – היחס לתשלום

artical-image

כיצד יש לחשב את הסכום החודשי לתשלום מיסי ועד הבית; האם על פי היחס שבין שטח יחידות הנתבעים לבין שטח כלל הדירות לפי הרישום בפנקס הבתים המשותפים או על פי השטח הרשום לצרכי ארנונה ?

החלטת המפקח על רישום המקרקעין: הוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 – כל בעל דירה חייב לשלם את חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, שיעור הוצאות אלה יהא "לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור אחר". 

מס' תיק: 7/28/2019