תכנון ובניה

 • 08/05/2024

  "כרטיס צהוב" לעוסקים בהבאת עובדים זרים לענף הבניה

  משבר כוח האדם המקצועי הזמין בענפי הבניה והתשתיות, בעקבות מלחמת חרבות ברזל בעטיה נאסרה הכניסה מפועלים פלסטינים שהיוו את מרבית העובדים בענפים אלו, כמוהו כחרב ברזל המאיימת על ענפים אלו, על התעשיות הנלוות להם ועל… […]
 • 05/04/2024

  היטל השבחה – סמכות שיפוט של ועדת הערר

  בהחלטת ועדת הערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה (להלן- "ועדת הערר") נקבע כי העוררת "לא הייתה בעלת זכויות, המקימות את החבות, במקרקעין במועד הקובע" ולכן אינה חייבת בתשלום היטל ההשבחה שנדון בערר. בערעור בפני בית… […]
 • 03/04/2024

  היטל השבחה – חיובי הפרשי הצמדה, ריבית רגילה, ריבית פיגורים

  העוררים בפני ועדת ערר לפי חוק התכנון והבניה פיצויים והיטלי השבחה (להלן- "ועדת הערר"), בקשו שהוועדה המקומית לתכנון ולבניה תוציא שובר לתשלום הכולל הצמדה בלבד על התשלום שנקבע בשומת השמאי המכריע ובכפוף לתשלומו יונפק אישור… […]
 • 25/03/2024

  הגשת בקשה להיתר בניה משמעה הגשת תיק בקשה מלא

  העותרים בעתירה מנהלית זו בקשו לבצע פרויקט של פינוי-בינוי והגישו בקשה להיתר ולהקלות משמעותיות במספר הקומות, בזכויות הבניה ובמספר יחידות הדיור. ההקלות הוגשו במסגרת "הקלת שבס-כחלון"- תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה) התשע"ד-2013. … […]
 • 25/03/2024

  חובת מתן הזדמנות לקבלן לתקן ליקוי בניה

  בערעור בבית המשפט המחוזי עמדה השאלה  האם נתנו הרוכשים לקבלן "הזדמנות נאותה" לתקן את הליקויים  בטרם הגשת התביעה הכספית לפיצוי בגינם. זאת - במשמעות הנודעת לכך בסעיף 4ב(א) של חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973.  אי מתן… […]
 • 11/03/2024

  דיסהרמוניה בין סמכויות שיפוט

  סמכות השיפוט המקבילה של בתי המשפט המחוזיים-מנהליים למול בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק (להלן- "בג"צ") גורמת לעיתים  להתנגשות בין הדין הרצוי לדין המצוי ולפי ניסיון ודעת הכותב גם לפגיעה במהות ובאיכות השירות… […]
 • 02/01/2024

  חוקיותו של סעיף בלעדיות בחוזה תיווך

  כרטיס אדום לסעיף בלעדיות בחוזה תיווך מקרקעין.  אם המתווך אינו הגורם היעיל בכריתת הסכם מכר מקרקעין, לא ייאכף סעיף הבלעדיות בהסכם. מוכרי דירה התקשו במכירת דירתם בעצמם ולכן פנו לסיועו של מתווך תוך התחייבותם לבלעדיות… […]
 • 19/10/2023

  תאונת עבודה – נפילה מפיגום

  לפנינו מקרה של קבלנים רשלנים שלא זו בלבד שסיכנו חיי אדם בעבודה בגובה תוך עבירות על חוק ותקנות הבטיחות בעבודה,  אלא גם נכשלו באי ביצוע יומן עבודה מסודר המתעד את שלבי העבודה לרבות קיום החובה… […]
 • 19/10/2023

  דרישת הכתב בעסקת תיווך

  לפנינו הקשחת  עמדת הפסיקה בכל הנוגע ליכולת של בתי המשפט להתגבר על דרישת הכתב בחוזי תיווך, בהסתמך על עקרונות של תום לב והגינות. בית משפט השלום קבע כי יש לחייב את המערערים בתשלום דמי תיווך… […]
 • 22/08/2023

  היטל השבחה – מגבלת התכנון לבניה לדיור בר השכרה

  בשנת 2014 התקבלה החלטת ממשלה לפיה במתחם המיועד לבניה, הדירות שתיבנינה יוגבל שיווקן לדיור בר השגה לשכירות בת 20 שנה.   ב 2015 פורסמה למתם תוקף תכנית התחדשות עירונית – פינוי בינוי- היא התוכנית המשביחה. מכירת… […]
 • 18/08/2023

  מיסי וועד הבית – היחס לתשלום

  כיצד יש לחשב את הסכום החודשי לתשלום מיסי ועד הבית; האם על פי היחס שבין שטח יחידות הנתבעים לבין שטח כלל הדירות לפי הרישום בפנקס הבתים המשותפים או על פי השטח הרשום לצרכי ארנונה ?… […]
 • 18/08/2023

  גבולות תכנית ופגיעות מכוחה לצורך פיצויים לפי סעיף 197

  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קבעה בנושא תכנית לכביש שבחלקו נסלל בתת הקרקע, כי המקרקעין של המערערים אינם כאלו "הנמצאים בתחום התכנית", הגם שהם בתחומי "הקו הכחול" ששורטט על גבי התוכנית, זאת מאחר ומדובר בתוכנית הכוללת… […]
 • 02/08/2023

  תחולת "תקנת השוק"

   בית המשפט העליון נדרש לסוגית "תקנת השוק" נוכח הסתמכות הקונה על אישור זכויות מטעם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).  מהו מעמדה של הסתמכות זו לצורך תחולתה של תקנת השוק המעוגנת בסעיף 10 לחוק המקרקעין. התשכ"ט-1969 (להלן-… […]
 • 01/08/2023

  חישוב היטל השבחה- משקל שימוש קודם במקרקעין ללא היתר

  תכנית מפורטת, משביחה, משנה ייעוד מ"תעשיה ומלאכה" ל"מסחר ותעסוקה" כאשר השימושים המותרים לפי התכנית המשביחה הם גם משרדים, מסחר, תעסוקה, הסעדה, מרפאות ואחסנה בתת הקרקע.  בהתאם לכך הוציאה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומת חבות בהיטל… […]
 • 01/08/2023

  תשלומי איזון – זכאות

   בעקבות תכנית איחוד וחלוקה שפורסמה ברשומות, זכאי בעל מקרקעין לתשלומי איזון בהתאם לטבלת ההקצאה. התובעת פנתה לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה בבקשה לתשלום דמי האיזון אך סורבה על ידי הוועדה, בין היתר בנימוק שזכאות בעל המקרקעין… […]
 • 30/07/2023

  פינוי בינוי – תביעות נגד דיירים סרבנים

  בבית המשפט המחוזי בתל אביב התבררו שלוש תביעות של בעלי דירות שהתקשרו עם יזמית בעסקת פינוי בינוי בהרצליה הטוענים כי הנתבעים שהם קומץ מכלל בעלי הדירות במתחמי הפרויקט לפי חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי… […]
 • 30/07/2023

  היטל השבחה  בתמ"א 38

  בפני וועדת ערר מחוזית לפיצויים והיטל השבחה עלתה שאלת חישוב היטל השבחה בעקבות אישור תכנית להריסה ובניה חדשה – האם להפחית מחישוב ההשבחה עלויות עודפות של הקמת חניות תת קרקעיות, הכנסות אבודות בגין אי השכרת… […]
 • 29/06/2023

  סמכות המפקח על רישום המקרקעין בתביעות תמ"א 38

   דיון בין בעלי זכויות בבניין היוצא לתמ"א 38 לבין דיירים סרבנים הובא בפני המפקח על רישום המקרקעין. שם נסובה סוגיית היקף סמכותו של המפקח לדון בסוגי סכסוכים הנובעים מתמ"א 38. המפקח פסק אודות היעדר סמכותו.… […]
 • 28/06/2023

  שותפים לרכישה ופטור סעיף 119(ג)(1)

  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוציאה למערערים שוברים לתשלום היטל השבחה כתנאי להוצאת היתר בניה, תוך שהיא דוחה את בקשות הפטור  בשל סיווג המערערים כמעין קבוצת רכישה שאינה זכאית לפטור לעניין סעיף 119(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק… […]
 • 28/06/2023

  הסדרי מקומות חניה במסגרת בקשה להיתר מכוח תמ"א 38

  חוסר תום לב והיעדר שקיפות טופחים כבומרנג על פני היזם בפרויקט תמ"א 38. בבניין היוצא קיימות 48 דירות כאשר בחלקה מצויות דרך קבע בין 25 ל-30 חניות לשימוש הדיירים. הבניין החדש מתוכנן ל-78 דירות, דהיינו,… […]
 • 28/05/2023

  פרויקט תמ"א 38 – התגברות על סרבן – (ת"א) 901/20 

  מהו גבול סרבנותו של בעל דירה כדי למנוע ביצוע פרויקט של הריסת בניין ישן ובניית חדש תחתיו -  תמ"א 38?  התובעים, בעלים של 51 דירות התקשרו עם חברה יזמית בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג… […]
 • 19/05/2023

  קבוצת רכישה לפי חוק המכר דירות – תא (הרצ') 9881-02-22

  קבוצת רכישה של אנשים פרטיים התארגנה לביצוע פרויקט של בניה וסיימה את בנייתו של בניין דירות מגורים. הבניין קבל טופס 4 ותעודת גמר.  רוכשי דירה מאחד מחברי הקבוצה הגישה תביעה נגד כלל חברי הקבוצה בגין ליקויי… […]
 • 16/05/2023

  זכויות במחסנים בבתי מגורים – הלכת בימ"ש עליון – עא 6421/21

  ככל שמחסן הוא חלק מדירה ,לא ניתן להעבירו אלא יחד עם הדירה ולא ניתן לעשות בו עסקה עצמאית, לא עם בעל דירה אחר בבניין, ובוודאי שלא עם מי שאינו בעל דירה בבניין. זכויות קנייניות הצפות… […]
 • 03/04/2023

  נספח בינוי – מתי קיימת הצדקה תכנונית לחריגה ממנו?

  בפני וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה התברר ערר על החלטת הוועדה המקומית לאשר בקשה להיתר בניה הכוללת גישה לכלי רכב והלכי רגל דרך חלקת העוררים, אף שהיא נוגדת את הסדרי התנועה והחניה בנספח הבינוי של… […]
 • 26/03/2023

  מס רכישה – בין "קרקע" ל"דירת מגורים"

  בפני וועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בבית המשפט המחוזי, בקשו העוררים לבטל שומת מס רכישה שהוטלה עליהם. העוררים רכשו מקרקעין הכולל מגרש ובית הבנוי עליו. הם הגישו הצהרה אודות הסכם רכישה שם הוגדר הממכר… […]
 • 20/03/2023

  בקשה להיתר – קליטת הבקשה בוועדה המקומית

  אין למהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולא לשום גורם אחר ברשות סמכות שלא לקלוט בקשה להיתר בניה העומדת בתנאים המקדמיים. וועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה דנה בערר נגד סירובה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לקלוט… […]
 • 15/03/2023

  היטל השבחה – היטל הפטור לדירה בשטח 140 מ"ר

  דיון רב חשיבות של וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה. הוועדה שמה לה למטרה לעשות סדר בסוגיה המטרידה את מוסדות התכנון והבניה לסוגיהם – פרשנותו של סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון… […]
 • 12/03/2023

  תביעה נגד סרבן פינוי בינוי

  23 בעלי דירות בבית משותף התקשרו בהסכם עם יזם לפינוי בינוי. בעל דירה אחת סירב לחתום ובגין כך תבעו החותמים את הסרבן בבית המשפט המחוזי לקבלת סעד בהתאם לקבוע בסעיף 2(א) לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי… […]
 • 05/03/2023

  בליווי פיננסי חובת הרוכש לשלם את תמורת הדירה לחשבון הליווי בלבד

  פרויקט הבניה היה תחת ליווי פיננסי של חברת מימון. רוכשת דירה שילמה תשלום ישירות למוכרת החברה היזמית במועד חתימת זיכרון דברים. לאחר מכן נחתם בין הרוכשת לבין החברה הסכם מכר בו התחייבה הרוכשת לפרוע תשלומים… […]
 • 02/03/2023

  הטבות מכוח תמ"א 38 אינן חלות על מבנה נמוך עם מספר דירות קטן

  חברה קבלנית הגישה לוועדה המקומית בקשה מכוח תמ"א 38 למתן היתר להריסת בניין מגורים קיים בן שתי קומות שבו שתי יחידות דיור, (להלן: הבניין), ולהקמת בניין חדש בן 9 קומות מעל לקומת הקרקע אשר יכלול… […]
 • 27/02/2023

  היטל השבחה – מחלוקת לעניין החישוב

  ערר בפני בית המשפט המחוזי- מנהלי על החלטת וועדת הערר לתכנון ולבניה. בעקבות אישורה של תכנית מתאר מפורטת, נדרשה המערערת לשלם היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. בין הצדדים התגלעו מחלוקות לעניין חישוב ההשבחה וההיטל… […]
 • 19/02/2023

  ערבות בנקאית שגויה – אחריות הבנק

  אחריות הבנק לנזקי לקוח בשל ערבות בנקאית שהנפיק הבנק בנוסח שגוי. התובעת השתתפה במכרז של עירייה.  הבנק הנתבע הנפיק כתב ערבות שגוי, שהוגש במסגרת ההצעה במכרז העיריה.  הנוסח השגוי של הערבות הבנקאית, נמסר למרות שהתובעת… […]
 • 19/02/2023

  איסור שימוש בווילה לצרכי נופש ומסיבות במקום הייעוד למגורים

  החלטה שיפוטית העשויה לסיים את תופעת השכרת ווילות בשכונות מגורים למסיבות רווקים, הילולות סופשבוע והשכרות AIRBNB.   בית המשפט התבקש לתת צו הפסקה שיפוטי בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 להפסקה מיידית של השימוש האסור בוילה המיועדת… […]
 • 19/02/2023

  ליקוי בניה נסתר– תחילת תקופת ההתיישנות ומשקל חו"ד מומחה מטעם בית המשפט.

  תביעה בעילה של ליקוי בניה נסתר תתיישן בעבור שבע שנים מיום גילוי הליקוי. למומחה שמונה מטעם בית המשפט מעמד מכריע בחקר האמת. רוכשי דירה מחברה קבלנית הבחינו בעבור תקופה מיום קבלת החזקה בתופעה של התפשטות… […]
 • 09/05/2022

  החייאת חברת גוש חלקה לצורך התחדשות עירונית

  אין מקום להתנות את החייאת החברה בתשלום מראש של אגרה שנתית בגין השנים שבהן הייתה מחוקה ממרשם החברות ואין מקום להתנות זאת בהגשת דוח שנתי עדכני. בשנותיה הראשונות של המדינה, נבנו מבנים רבים שלא נרשמו… […]
 • 16/03/2022

  סיכוני תמ"א -38/1 חיזוק

  בפרויקט תמ"א 38/1 – כאשר הבניה מתבצעת על תשתית של בנין ישן, כל האירועים שצפויים להתרחש מצויים בתחום הציפיות של המבצע ו/או היזם והסיכון להתרחשותם מוטל עליו. את פסק דינו פותח שופט בית משפט השלום… […]
 • 26/12/2021

  רישום קבלנים – ענף ראשי מול ענף משנה

  ערר בפני וועדת הערר (בבית המשפט המחוזי) לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969. קבלן אשר לו טענות הראויות להישמע לא נשמע בערר משום שהגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית אשר לדעת השופט… […]
 • 26/12/2021

  מכפילי חניה בתמ"א 38

  בית המשפט המנהלי ביטל החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לאשר מכפילי חניה שתוכננו להבנות בסמוך לדירת העותרים בנימוק של החלטה פוגענית והיעדר גילוי התכנון לעותרים אשר לא נתנו את הסכמתם. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה החליטה… […]
 • 07/01/2021

  כרטיס צהוב לעסקאות התחדשות עירונית

  כבר למעלה מעשור מתגלגל בבתי משפט סכסוך בין אגף מע"מ ברשות המיסים לחברת נדל"ן סביב שווי מס עסקאות. עתה בית המשפט העליון נתן פסק דין בבחינת "כרטיס צהוב", בעל השלכות רוחב שעלולות להשפיע על עסקאות… […]
 • 22/07/2020

  תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

  לקבלן הזכות להזדמנות לבצע תיקון ליקויי בניה כאשר אין הוא חולק על קיומם וביצוע התיקון מבוצע כראוי. התובע הזמין את שירותי הנתבעת – חברה קבלנית לבניית סככה בחצרו. עובדת קיום ליקויים אומתו בחוות דעת מהנדסת… […]
 • 20/09/2019

  חובת הקבלן לבטיחות בעבודות הבנייה

  חובתו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, לתת לעובדיו סביבת עבודה בטוחה, לתת הדרכה לעובדיו ולספק להם אמצעי בטיחות.  מיומנות ונסיון העובד אינם מפחיתים מחובת הקבלן ואינם מייחסים לעובד רשלנות תורמת במקרה של הפרת חובת… […]
 • 29/08/2019

  המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1

  בסמכות המפקחת להורות על ביצוע תמ"א 38/1 לפי תביעת 2/3 מבעלי הזכויות בדירות וברכוש המשותף חרף התנגדות המיעוט תוך שמירה על אינטרס ובטחון הדיירים ועל הכדאיות הכלכלית ליזם. רוב של מעל שני שלישים מבעלי הדירות… […]
 • 10/07/2019

  עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

  עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מנהלי או צו להפסקת העבודה.… […]
 • 28/05/2019

  פיצויים בגין איחור במסירת דירה

  חוזה שינויים בדירה צריך לכלול טבלה המפרטת את השינויים והנוקבת במשך העיכוב המשוער במסירת הדירה בגין כל שינוי. עיכובים עקב נסיבות שאינן בשליטת המוכר תיבחנה בראייה אובייקטיבית ועל הקבלן להוכיח קשר בין הנסיבות לבין העיכוב.… […]
 • 19/05/2019

  תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

  תכנית תמ"א 38 הריסה ובניה תקודם רק בתמיכת 100% של בעלי הזכויות.  בבניין בן שש דירות הגיש יזם בתמיכת בעלי חמש דירות  תכנית שעניינה הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38. הועדה המקומית דחתה את התכנית… […]
 • 01/05/2019

  בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

  הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על… […]
 • 01/03/2019

  שמאות ליקויי בניה

  שמאי המקרקעין אינו חייב להיות מהנדס אזרחי בהכשרתו. התובעים רכשו דירת גן עם חצר צמודה גדולה, לפני קבלת היתר הבניה,  ושלמו את תמורתה במחיר גבוה המבטא את מיוחדותה של הדירה. במהלך הבניה התגלה לתובעים כי… […]
 • 18/02/2019

  אחריות קבלן לבטיחות באתר הבניה

  על הקבלן לפקח על אתר הבניה כראוי, לדאוג שיהיה בטיחותי עבור מבקרים, להתריע בפני מפגעים במקום באמצעות שילוט מתאים. הנתבעת, חברה קבלנית, בצעה עבודות ניקיון יסודי של בניין דירות לקראת אכלוסו לרבות בשפיכת מים רבים… […]
 • 30/01/2019

  היטל שצ"פ

  היטל שצ"פ יוטל גם על בנייה חדשה וגם על בניין קיים אם השצ"פ מיועד לשמש אותו ומצוי במרחק סביר ממנו. חברה יזמית הגישה בעירייה בקשה ל"אישור לטאבו" ונענתה בדרישה לפי חוק העזר העירוני לתשלום "היטל… […]
 • 05/01/2019

  היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג מהיתר

  וועדה מקומית לתכנון ולבניה אינה מוסמכת לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר בניה, להבדיל ממתן היתר לשימוש חורג מתכנית. האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה "אירוע מס" המקים חבות בהיטל השבחה… […]
 • 18/12/2018

  בקשה להיתר בניה על גג בית משותף

  בבקשה להיתר  לבנות בגג בית משותף, שהוא רכוש משותף שלא הוצמד לדירת מבקש ההיתר, יש צורך בחתימת כל בעלי הזכויות, חתימת המבקש בלבד אינה מספקת גם אם הוא נמנה על בעלי הזכויות בגג המשותף וגם… […]
 • 02/10/2018

  עובד בניין – הגנת שכרו וזכויותיו

   על יחסי עבודה של עובד בניין ומעסיקותיו חברות העוסקות בבנייה חל צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי בענף הבניין ומכוחו יישמרו שכרו וזכויותיו של העובד. הפרת זכויותיו אלו יכול שתהווה עילה ל"הרמת מסך" בין החברות המעסיקות… […]
 • 23/08/2018

  ליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לרוכשיה

  חוות דעת מקצועית של מומחה מטעם בית המשפט לעניין ליקויי בניה היא נקודת המוצא לדיון והיא עדיפה על חוות דעת מטעם הצדדים.  סביר שליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לרוכשיה הינם באחריות החברות היזמית והמבצעת. בשנותיה… […]
 • 10/08/2018

  קבוצת רכישה היא הקבלן של הפרויקט

  "קבוצת רכישה" היא הקבלן של הפרויקט האחראית לשאת בכל עלויות הבנייה. אם נוצרו עלויות נוספות – אם בשל עיכובים בקבלת היתר הבנייה, אם בשל שינויים הנובעים מהיתר הבנייה או מתוכניות בנייה, אם בשל עלויות בנייה… […]
 • 12/07/2018

  תמ"א 38 והיבטי שימור מבנה

  במקרה בו התוכנית המפורטת החלה אוסרת על הריסת מבנה ומחייבת את שימורו, לא ניתן לפעול במסלול הריסה ובניה מחדש לפי תמ"א 38. במקרה של תכנית מפורטת המאפשרת את הריסת הבניין בתנאים של שימור ייחודו, כגון של… […]
 • 06/07/2018

  אחריות חברת ניהול ופיקוח

  באין התייחסות מפורשת בחוזה, תהא פרשנות הנובעת מהנסיבות. לא תוטל אחריות לתיקון ליקויי עבודה בפרויקט על חברת ניהול ופיקוח מקום שהנסיבות הצביעו על כך שהחברה פעלה במקצועיות בסמכות ובתום לב. בית המשפט נדרש לסכסוך בין… […]
 • 04/07/2018

  מחיר למשתכן – פירעון תשלומי הרוכשים

  היות רוכשי הדירה רוכשים במסגרת "תכנית למשתכן" על בסיס מצבם הסוציו-אקונומי, סייע בידם לקבל אורכה לתיקון הפרה יסודית של הסכם המכר ולפרוע באיחור רב את תשלומי תמורת הדירה. רוכשי הדירה – הנתבעים, הוכרו ע"י משרד… […]
 • 02/07/2018

  דירת מגורים שאינה שמישה-הכרתה לצרכי מיסוי מקרקעין

  נכס המיועד למגורים, גם אם אינו משמש למגורים וזקוק לשיפוץ, יוכר כ"דירת מגורים" לצרכי מיסוי מקרקעין. כס, דירה ששמשה בעבר שנים רבות למגורים, נטושה ומוזנחת, נמכרה והמוכרת הגישה בקשה לפטור מתשלום מס שבח במכירת דירת… […]
 • 27/05/2018

  מכולות באתר בניה – חיוב בארנונה עירונית

  מכולות בתוך אתר הבניה המשמשות לצרכי האתר כמשרדים, מחסנים ומגורי שומר, מצמיחות תועלת כלכלית למחזיק, לפיכך יחויבו בארנונה כללית תחת הסיווג "תעשייה ומלאכה. מספר מכולות באתר בניה שימשו כמשרדים של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, ומנהל… […]
 • 05/04/2018

  הרשעת מנהל עבודה בעבירות בטיחות בעבודה

  לא תבוטל הרשעה בעבירות חמורות על הבטיחות בעבודה. על נותני העבודה להיות חשופים למידע על מי שהורשע בבואם להעסיקו בעתיד.  מנהל עבודה הורה לשניים מעובדיו להעביר ערימת תבניות ברזל האמצעות עגורן צריח שהיה באתר הבניה… […]
 • 08/03/2018

  חברת כוח אדם וחברה קבלנית מעסיקות במשותף של עובד זר

  בנסיבות של אי העסקת עובד זר באופן אותנטי ולגיטימי אצל חברת כוח האדם, אפשר שחברת כוח האדם והחברה הקבלנית בה עבד העובד בפועל, תיחשבנה כמעסיקות במשותף של עובד הבניין, לרבות לעניין חובת פירעון שכרו וזכויותיו… […]
 • 31/01/2018

  הרחבת דירות – בניית ממ"דים בבית משותף קיים

  בדיון שהתקיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין עלו הסוגיות הבאות:האם עומד לבעלי זכויות בדירות – יוזמי הבנייה הרוב הדרוש לבניית ממ"דים בדירותיהם? האם הם רשאים לבנות את הממ"דים חרף התנגדויות בעלי זכויות אחרים?המפקחת פסקה: הזכות… […]
 • 25/01/2018

  תביעה ייצוגית נגד התאחדות בוני הארץ

  לא ניתן להגיש תביעה ייצוגית נגד התאחדות בוני הארץ מכוח פריט 5 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות הקובע כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית ב"עילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה". בית המשפט אימץ את טיעוני… […]
 • 19/01/2018

   היטל סלילה- חיוב טרם הקמת תשתיות סלילה

  בהתנגדות בעל מקרקעין לתשלום היטל סלילה נטען כי לא הוקמו תשתיות סלילה ברחוב הגובל בנכס. לכן בהיעדר זיקה ישירה בין התשלום לבין השירות הרי אין מדובר בהיטל אלא בניסיון מוסווה של הרשות לגבות מס. ב"הלכת… […]
 • 08/01/2018

  קבוצת רוכשים – מס רכישה

  מתי ייקבע כי קבוצת רכישה רוכשת יחידות דיור מוגמרות ולא רק את ערך הקרקע ותשלם מס רכישה בהתאם ? אין די בכך שתכלית ההתארגנות היא בניית דירות עבור חברי הקבוצה אלא נדרש קיומו של "גורם… […]
 • 08/11/2017

  חיוב הוועדה המקומית לחתום על היתר בניה נוכח החלטת וועדת הערר

  החלטת וועדת הערר הינה סופית ועל הוועדה המקומית לכבדה כלשונה ולחתום על היתר הבניה. העותרת, חברה קבלנית לבניה הגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה למתן היתר בניה לבניית יחידות דיור ובהן דיור מוגן וכן מרתף… […]
 • 30/10/2017

  סמכות בית הדין לעבודה בתביעות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

  תביעה המוגשת על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל נגד מעסיק בענף הבניה בגין דמי טיפול ארגוני, הינה בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל ("הקרן"), הגישה נגד חברות… […]
 • 19/10/2017

  הגשת עתירה נגד החלטה המאשרת היתר בניה – מתי?

  עתירה נגד החלטה המאשרת היתר בניה יש להגיש ללא שיהוי. אגודת אדם טבע ודין (העותרת) הגישה עתירה שעניינה מתן היתר בניה על ידי המוסד התכנוני אשר לטענתה נוגדים תכנית מתאר המשנה ייעודם של מקרקעין, תוך… […]
 • 07/09/2017

  "התחלת הקמת בניין" – פרשנות הביטוי

  לצורך מתן הקלה בהתאם לחוק התכנון והבניה – הוראת שעה, סעיף 151(ב3)(1), הביטוי "התחלת הקמת הבניין" פירושו התחלת בניית קומות המגורים.  בניית יסודות הבניית וקומות החניות הן "הכנה" לבניית יחידות המגורים. הוראת שעה בסעיף 151(ב3)(1)… […]
 • 07/09/2017

  תכנית שיפור אופי רובע הבורסה ר"ג – האם כוללת עסקי חשפנות ?

  הפרשנות הראויה לתכניות החלות על מתחם הבורסה היא כי הן אינן כוללות אפשרות לנהל במקום עסקי מין כלשהם, לרבות עסק של חשפנות לצורך גירוי מיני. בפני שופטת של בית המשפט המנהלי "הורמה להנחתה" סוגיית קיום… […]
 • 31/08/2017

  פיצויים ושיפוי – סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

  בנסיבות בהן היזם הפרטי וגם העיריה / הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הנם יזמים ו/או בעלים במקרקעין, הרי הם יחלקו ביניהם את עלות השיפוי בגין פיצויים ששולמו לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. הוועדה המקומית לתכנון… […]
 • 18/08/2017

  בית משותף – רישום דירה וגינה צמודה

  רישום גינה צמודה לדירה יבוצע ללא רישום זכויות מעבר בגינה לצד ג', אם הדבר לא נזכר במפורש בחוזה המכר ונספחיו ולא ניתן ללמוד לגביו בבדיקה סבירה של היתר הבניה ונספחיו, הסכם שיתוף, התשריטים המצורפים והרישום… […]
 • 14/08/2017

  צו הרחבה להסכם קיבוצי – קריטריונים לתחולה

  הסיווג הענפי של עסק ייעשה בעיקר בהסתמך על הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המבחן הינו של המעסיק לעניין עיקר עיסוקו ולאו דווקא עבודתו של העובד. פסק דין של בית הדין… […]
 • 06/06/2017

  גביית דט"א באיו"ש

  בית הדין האזורי לעבודה קבע כי חברה שהינה מעסיקה בענף הבניה ואשר קשורה לצו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי בענף הבניין והתשתיות, חייבת בדמי טיפול ארגוני מקצועי להתאחדות בוני הארץ, גם אם מקום מושבה ומקום מושב… […]
 • 04/06/2017

  חילופי בעלים בקבוצת רכישה – מס רכישה

  לצרכי מס רכישה יראו רכישה באמצעות קבוצת רכישה כרכישה של מוצר מוגמר – דירת מגורים, גם אם קיים פיצול בין חוזה רכישת המקרקעין לבין הזמנת שירותי הבניה. לכן, הצטרפות, גם מאוחרת, לקבוצת רכישה כמוה כרכישת… […]
 • 11/08/2016

  תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

  תביעה בגין ליקויי בניה נדחתה בשל העדר יריבות בין נציגות הבית המשותף לבין החברה הבונה ובשל חלוף תקופת הבדק והאחריות, ומתן הודעה בכתב אודות הליקויים חמש שנים וחודש לאחר קבלת החזקה בדירות.  תביעה בגין ליקויי… […]
 • 19/04/2016

  הבטחת פעילות מסחרית בקניון

  עצם הגדרת המבנה כ"קניון", אינו מהווה מקור להטלת חובות על בעל הקניון כלפי בעל חנות בקניון, בכל הנוגע לשימוש בחנות. "קניון" אינו מונח משפטי אשר נושא עמו זכויות וחובות החלות על בעליו, אלא תיאור פיזי… […]
 • 19/04/2016

  וועדה פריטטית תחילה!

  מן הראוי לעכב את ההליכים בתובענה בפני בית הדין עד למיצוי הליכי השיפוט הפנימיים הקבועים בהסכם הקיבוצי בענף הבניין מיום 29.06.15. התובע, עובד בנין פלסטיני, הגיש כנגד הנתבעת, חברה קבלנית, תביעה לתשלום זכויות שונות מכוח… […]
 • 13/05/2015

  תיווך עסקת קומבינציה בין קבלן לבין בעל קרקע

  זכאות מתווכים לדמי שיווק דירות בפרויקט כפופה לביצוע בפועל של הפרויקט. זכאותם לדמי תיווך צריכה להיות קבועה בהסכם ובאין קביעה, עליהם להוכיח את הסכום לו הם זכאים לטענתם. התובעים תיווכו בין חברה קבלנית – הנתבעת,… […]
 • 29/01/2015

  ליקויי בניה בשיפוץ דירה

  טרם חתימה על הסכם עם מזמין העבודה, על קבלן השיפוצים לבצע בדיקות מקדימות באתר השיפוצים, לרבות השוואת נתוני תיק הבניין והיתר הבניה לנתוני האמת, לקבל חוו"ד יועצים כקונסטרוקטור, ולגלות ולהסביר למזמין העבודה את מלוא העובדות, המגבלות והאילוצים הקשורים… […]
 • 16/01/2015

  חדר כושר בפרויקט למגורים

  זכאות מתווכים לדמי שיווק דירות בפרויקט כפופה לביצוע בפועל של הפרויקט. זכאותם לדמי תיווך צריכה להיות קבועה בהסכם ובאין קביעה, עליהם להוכיח את הסכום לו הם זכאים לטענתם. על חדר הכושר להיות תואם בבניינו לאמור… […]
 • 17/11/2014

  תמ"א 38 – ריסון דרישות הוועדה המקומית

  אין מקום להחלת דרישה כללית לקבלת כתב שיפוי בבקשות לאישור היתרים ע"פ תמ"א 38 למרות השיקול של פגיעה בתושבי בניינים סמוכים עקב התכנית. הדרישה תהא מוצדקת רק כאשר בנסיבות העניין קיים חשש מבוסס לכך שהרשות… […]
 • 13/11/2014

  תאונת עבודה קטלנית – נפילה מגובה

  אירוע טרגי של נפילה קטלנית מגובה באתר בניה והגשת כתב אישום נגד החברה הבונה, מנהל אתר הבניה ומנהלי עבודה באתר.לא הוכח כי שיטת העבודה הייתה רשלנית ובעייתית. לא הוכח כי הנאשמים הפרו את חובת הזהירות… […]
 • 31/08/2014

  קומה בקניון מסחרי ללא היתר בניה, טופס 4 ואישור כיבוי אש

  היעדרם של היתר בניה, טופס 4 ואישור כיבוי אש, הריהם הסיבה לאי קבלת רישיון עסק ולכן באפשרות שוכר שטח בקניון מסחרי לבטל את הסכם השכירות ולקבל מהמשכיר את שווי השקעותיו במושכר. פסק הדין המובא להלן,… […]
 • 15/12/2013

  מכרז : תנאי סף – "קבלן ראשי"

  קבלן ראשי הוא קבלן המתקשר עם בעל המכרז או המזמין ומקבל עליו אחריות מלאה למלוא העבודות במכרז.קבלן המתקשר עם קבלן ראשי לביצוע העבודות הוא קבלן משנה, אפילו ייטול עליו בחוזה הביצוע את ביצוע מלוא העבודות.… […]
 • 25/10/2012

  חוזה עסקת קומבינציה

  1. עסקת קומבינציה הינה עסקה שלמה שאינה ניתנת להפרדה לחלקים וכך הוא חוזה הקומבינציה הכולל מערכת תניות אחת! 2. "קבלת היתר בניה" משמעו היתר בניה ולא היתר חפירה! בבית המשפט המחוזי התבררה עתירת חברה יזמית… […]
 • 07/08/2012

  הסכמי Back to Back

  בהסכמי "גב אל גב" חובה לנסח רכיבים משמעותיים בשני ההסכמים באופן זהה או של תלות זה בזה. חברה מזמינת עבודה (להלן: "המזמינה") התקשרה בהסכם עם חברה – כקבלן אחראי על פרויקט הבניה (להלן: "הקבלן"). הקבלן… […]
 • 13/07/2011

  סיכון עובד בעבודה בגובה

  אירוע טרגי של נפילה קטלנית מעביד שמעמיד את עובדו בסיכון שכרוך בעבודה בגובה, מפר למעשה הוראות חובה חקוקה הנוגעות לשיטות העבודה בגובה, כגון הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה). פועל הגיש נגד… […]
 • 14/03/2011

  הפרת התחייבות בנק למתן ליווי בנקאי

  כאשר נוצרה התקשרות מחייבת בין הבנק לחברה קבלנית למתן ליווי בנקאי לפרויקט בניה וההתקשרות הופרה שלא כדין על ידי הבנק, ניתן לראות את הבנק כמי שסיכל את אפשרות הקמת הפרויקט ולחייבו בנזקי החברה. בנק למסחר… […]
 • 05/01/2011

  רוכשי דירות מתוחכמים לא יזכו להגנה גורפת

  רוכשי דירות מתוחכמים לא יזכו להגנה גורפת הכותרת הנ"ל מיוחסת לפסק דינו של בית משפט השלום בחיפה לפיו: יש להפריד בין שתי קטגוריות של רוכשי דירות, האחת- רוכשים שאין באפשרותם לבצע הערכה עצמית של סיכוני… […]
 • 05/01/2011

  פקיעת ערבות לפי חוק המכר (דירות)

  רוכשי דירה שביטלו הסכם רכישה בפרויקט שלווה על ידי בנק מלווה ובאמצעות כספם המוחזר מהסכם זה רכשו מאותו הקבלן דירה בפרויקט שלא היה לו ליווי בנקאי, לא יוכלו לדרוש מימוש הערבות הבנקאית שהוציא הבנק. זוהי… […]
 • 30/08/2009

  זכות עיכבון של קבלן

  אין ככלל מניעה להתנות על זכות העיכבון הקיימת מכוח הדין, אלא שהלכה היא כי הוויתור על זכות העיכבון צריך שייעשה באופן ברור ומפורש. בית המשפט המחוזי בחיפה נדרש לטענת חברה קבלנית כי היא מחזיקה בדירות… […]
 • 18/01/2009

  המשך בניית פרוייקט בניה המשועבד לבנק המלווה

  הבנק המלווה (אדנים) עתר למימוש אגרות חוב והמחאת זכויות רשומה בקשר לליווי פרויקט בניה המשועבד לבנק. עורכי הדין כונסי הנכסים הגישו תוכנית פעולה להשלמת הפרויקט ובקשה לאישור הסכם עם הקבלן, החייב עצמו, להשלמת הפרויקט. 10… […]
 • 10/11/2008

  שטחים המוחרגים מן הרכוש המשותף

  מי שעדיין לא הפנים, ומסתבר כי ישנם כאלו לפי החלטות חוזרות של בתי המשפט . סעיף 6 לחוק המכר (דירות) מחייב שבמפרט הטכני יהיה ציון מדוייק של השטחים המוחרגים מן הרכוש המשותף. בפסק דין דעסקינן… […]
 • 29/04/2008

  הצמדת גג ליחידה בבית המשותף

  האם ניתן להצמיד גג ליחידה בבית המשותף, כאשר בהסכם הרכישה עם עם הקבלן נאמר שהקבלן רשאי להוציא חלקים מן הרכוש המשותף ולהצמידם ליחידה מסויימת, אולם הדבר לא בא לידי ביטוי במפרט שצורף להסכם.רוכשי יחידות אחרות… […]
 • 16/07/2007

  מי אחראי לאיכות ולטיב הבניה

   במערכת היחסים החוזיים שבין רוכש דירה ("הרוכש") מצד אחד לבין חברה קבלנית ("הקבלן") מצד שני ולבין חברת בניה מבצעת ("קבלן משנה" ) מצד שלישי, נקבעה חלוקת תפקידים לפיה, קבלן המשנה אחראי לכל ענין הנוגע לאיכות… […]
 • 28/11/2006

  אחריות חוק מכר דירות, קבלן – קונה – קונה משנה

  חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 (להלן: "החוק") בנוסחו הנוכחי תוחם את מסגרת תחולתו ליחסים שבין הקבלן בונה הדירה לבין רוכש הדירה ממנו. כך, בהגדרת "מוכר" בחוק זה, הריהו "מי שמוכר דירה שבנה" ומוצא במפורש… […]
 • 02/11/2006

  רכוש משותף כשטח מריבה

  בקומה מפולשת בבית דירות נבנה משרד עבור החברה הקבלנית שמכרה את הדירות ומחסנים עבור דירה שבבעלות בעלי החברה (הנתבעים).רישום הבית המשותף התעכב עקב סכסוך החברה ובעליה עם רוכשי דירות (התובעים) אשר עתרו לפסק דין הצהרתי… […]
 • 03/07/2006

  פוליסה לביטוח עבודות קבלניות נזקים כספיים שנגרמו עקב תכנון לקוי למול הוצאות לתיקון כשל בבניה

  בתי המשפט לערכאותיהם, מחוזי ועליון נדרשו למחלוקת הנוגעת לשאלת תחולתה של פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שהנפיקה חב' הביטוח, על מצב בו במהלך הבניה מתברר כי זו נעשית בסטייה של כששה מטרים ואין מנוס מלהרוס את… […]