$category_parent_id173733 היתר הבניה Archives - Ben-Yacov Law Firm

היתר הבניה

 • 20/03/2023

  בקשה להיתר – קליטת הבקשה בוועדה המקומית

  אין למהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולא לשום גורם אחר ברשות סמכות שלא לקלוט בקשה להיתר בניה העומדת בתנאים המקדמיים. וועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה דנה בערר נגד סירובה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לקלוט… […]
 • 02/03/2023

  הטבות מכוח תמ”א 38 אינן חלות על מבנה נמוך עם מספר דירות קטן

  חברה קבלנית הגישה לוועדה המקומית בקשה מכוח תמ"א 38 למתן היתר להריסת בניין מגורים קיים בן שתי קומות שבו שתי יחידות דיור, (להלן: הבניין), ולהקמת בניין חדש בן 9 קומות מעל לקומת הקרקע אשר יכלול… […]
 • 19/02/2023

  איסור שימוש בווילה לצרכי נופש ומסיבות במקום הייעוד למגורים

  החלטה שיפוטית העשויה לסיים את תופעת השכרת ווילות בשכונות מגורים למסיבות רווקים, הילולות סופשבוע והשכרות AIRBNB.   בית המשפט התבקש לתת צו הפסקה שיפוטי בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 להפסקה מיידית של השימוש האסור בוילה המיועדת… […]
 • 19/02/2023

  ליקוי בניה נסתר– תחילת תקופת ההתיישנות ומשקל חו”ד מומחה מטעם בית המשפט.

  תביעה בעילה של ליקוי בניה נסתר תתיישן בעבור שבע שנים מיום גילוי הליקוי. למומחה שמונה מטעם בית המשפט מעמד מכריע בחקר האמת. רוכשי דירה מחברה קבלנית הבחינו בעבור תקופה מיום קבלת החזקה בתופעה של התפשטות… […]
 • 16/03/2022

  סיכוני תמ”א -38/1 חיזוק

  בפרויקט תמ"א 38/1 – כאשר הבניה מתבצעת על תשתית של בנין ישן, כל האירועים שצפויים להתרחש מצויים בתחום הציפיות של המבצע ו/או היזם והסיכון להתרחשותם מוטל עליו. את פסק דינו פותח שופט בית משפט השלום… […]
 • 26/12/2021

  רישום קבלנים – ענף ראשי מול ענף משנה

  ערר בפני וועדת הערר (בבית המשפט המחוזי) לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969. קבלן אשר לו טענות הראויות להישמע לא נשמע בערר משום שהגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית אשר לדעת השופט… […]
 • 22/07/2020

  תיקון ליקויי בניה ע”י הקבלן המבצע

  לקבלן הזכות להזדמנות לבצע תיקון ליקויי בניה כאשר אין הוא חולק על קיומם וביצוע התיקון מבוצע כראוי. התובע הזמין את שירותי הנתבעת – חברה קבלנית לבניית סככה בחצרו. עובדת קיום ליקויים אומתו בחוות דעת מהנדסת… […]
 • 10/07/2019

  עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

  עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מנהלי או צו להפסקת העבודה.… […]
 • 01/05/2019

  בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

  הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על… […]
 • 30/01/2019

  היטל שצ”פ

  היטל שצ"פ יוטל גם על בנייה חדשה וגם על בניין קיים אם השצ"פ מיועד לשמש אותו ומצוי במרחק סביר ממנו. חברה יזמית הגישה בעירייה בקשה ל"אישור לטאבו" ונענתה בדרישה לפי חוק העזר העירוני לתשלום "היטל… […]