היתר הבניה

 • 25/03/2024

  הגשת בקשה להיתר בניה משמעה הגשת תיק בקשה מלא

  העותרים בעתירה מנהלית זו בקשו לבצע פרויקט של פינוי-בינוי והגישו בקשה להיתר ולהקלות משמעותיות במספר הקומות, בזכויות הבניה ובמספר יחידות הדיור. ההקלות הוגשו במסגרת "הקלת שבס-כחלון"- תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה) התשע"ד-2013. … […]
 • 11/03/2024

  דיסהרמוניה בין סמכויות שיפוט

  סמכות השיפוט המקבילה של בתי המשפט המחוזיים-מנהליים למול בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק (להלן- "בג"צ") גורמת לעיתים  להתנגשות בין הדין הרצוי לדין המצוי ולפי ניסיון ודעת הכותב גם לפגיעה במהות ובאיכות השירות… […]
 • 28/06/2023

  שותפים לרכישה ופטור סעיף 119(ג)(1)

  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוציאה למערערים שוברים לתשלום היטל השבחה כתנאי להוצאת היתר בניה, תוך שהיא דוחה את בקשות הפטור  בשל סיווג המערערים כמעין קבוצת רכישה שאינה זכאית לפטור לעניין סעיף 119(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק… […]
 • 28/06/2023

  הסדרי מקומות חניה במסגרת בקשה להיתר מכוח תמ"א 38

  חוסר תום לב והיעדר שקיפות טופחים כבומרנג על פני היזם בפרויקט תמ"א 38. בבניין היוצא קיימות 48 דירות כאשר בחלקה מצויות דרך קבע בין 25 ל-30 חניות לשימוש הדיירים. הבניין החדש מתוכנן ל-78 דירות, דהיינו,… […]
 • 03/04/2023

  נספח בינוי – מתי קיימת הצדקה תכנונית לחריגה ממנו?

  בפני וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה התברר ערר על החלטת הוועדה המקומית לאשר בקשה להיתר בניה הכוללת גישה לכלי רכב והלכי רגל דרך חלקת העוררים, אף שהיא נוגדת את הסדרי התנועה והחניה בנספח הבינוי של… […]
 • 20/03/2023

  בקשה להיתר – קליטת הבקשה בוועדה המקומית

  אין למהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולא לשום גורם אחר ברשות סמכות שלא לקלוט בקשה להיתר בניה העומדת בתנאים המקדמיים. וועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה דנה בערר נגד סירובה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לקלוט… […]
 • 02/03/2023

  הטבות מכוח תמ"א 38 אינן חלות על מבנה נמוך עם מספר דירות קטן

  חברה קבלנית הגישה לוועדה המקומית בקשה מכוח תמ"א 38 למתן היתר להריסת בניין מגורים קיים בן שתי קומות שבו שתי יחידות דיור, (להלן: הבניין), ולהקמת בניין חדש בן 9 קומות מעל לקומת הקרקע אשר יכלול… […]
 • 19/02/2023

  איסור שימוש בווילה לצרכי נופש ומסיבות במקום הייעוד למגורים

  החלטה שיפוטית העשויה לסיים את תופעת השכרת ווילות בשכונות מגורים למסיבות רווקים, הילולות סופשבוע והשכרות AIRBNB.   בית המשפט התבקש לתת צו הפסקה שיפוטי בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 להפסקה מיידית של השימוש האסור בוילה המיועדת… […]
 • 19/02/2023

  ליקוי בניה נסתר– תחילת תקופת ההתיישנות ומשקל חו"ד מומחה מטעם בית המשפט.

  תביעה בעילה של ליקוי בניה נסתר תתיישן בעבור שבע שנים מיום גילוי הליקוי. למומחה שמונה מטעם בית המשפט מעמד מכריע בחקר האמת. רוכשי דירה מחברה קבלנית הבחינו בעבור תקופה מיום קבלת החזקה בתופעה של התפשטות… […]
 • 16/03/2022

  סיכוני תמ"א -38/1 חיזוק

  בפרויקט תמ"א 38/1 – כאשר הבניה מתבצעת על תשתית של בנין ישן, כל האירועים שצפויים להתרחש מצויים בתחום הציפיות של המבצע ו/או היזם והסיכון להתרחשותם מוטל עליו. את פסק דינו פותח שופט בית משפט השלום… […]
 • 26/12/2021

  רישום קבלנים – ענף ראשי מול ענף משנה

  ערר בפני וועדת הערר (בבית המשפט המחוזי) לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969. קבלן אשר לו טענות הראויות להישמע לא נשמע בערר משום שהגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית אשר לדעת השופט… […]
 • 22/07/2020

  תיקון ליקויי בניה ע"י הקבלן המבצע

  לקבלן הזכות להזדמנות לבצע תיקון ליקויי בניה כאשר אין הוא חולק על קיומם וביצוע התיקון מבוצע כראוי. התובע הזמין את שירותי הנתבעת – חברה קבלנית לבניית סככה בחצרו. עובדת קיום ליקויים אומתו בחוות דעת מהנדסת… […]
 • 10/07/2019

  עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

  עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מנהלי או צו להפסקת העבודה.… […]
 • 01/05/2019

  בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

  הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על… […]
 • 30/01/2019

  היטל שצ"פ

  היטל שצ"פ יוטל גם על בנייה חדשה וגם על בניין קיים אם השצ"פ מיועד לשמש אותו ומצוי במרחק סביר ממנו. חברה יזמית הגישה בעירייה בקשה ל"אישור לטאבו" ונענתה בדרישה לפי חוק העזר העירוני לתשלום "היטל… […]
 • 05/01/2019

  היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג מהיתר

  וועדה מקומית לתכנון ולבניה אינה מוסמכת לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר בניה, להבדיל ממתן היתר לשימוש חורג מתכנית. האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה "אירוע מס" המקים חבות בהיטל השבחה… […]
 • 19/01/2018

   היטל סלילה- חיוב טרם הקמת תשתיות סלילה

  בהתנגדות בעל מקרקעין לתשלום היטל סלילה נטען כי לא הוקמו תשתיות סלילה ברחוב הגובל בנכס. לכן בהיעדר זיקה ישירה בין התשלום לבין השירות הרי אין מדובר בהיטל אלא בניסיון מוסווה של הרשות לגבות מס. ב"הלכת… […]
 • 08/11/2017

  חיוב הוועדה המקומית לחתום על היתר בניה נוכח החלטת וועדת הערר

  החלטת וועדת הערר הינה סופית ועל הוועדה המקומית לכבדה כלשונה ולחתום על היתר הבניה. העותרת, חברה קבלנית לבניה הגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה למתן היתר בניה לבניית יחידות דיור ובהן דיור מוגן וכן מרתף… […]
 • 19/10/2017

  הגשת עתירה נגד החלטה המאשרת היתר בניה – מתי?

  עתירה נגד החלטה המאשרת היתר בניה יש להגיש ללא שיהוי. אגודת אדם טבע ודין (העותרת) הגישה עתירה שעניינה מתן היתר בניה על ידי המוסד התכנוני אשר לטענתה נוגדים תכנית מתאר המשנה ייעודם של מקרקעין, תוך… […]
 • 07/09/2017

  "התחלת הקמת בניין" – פרשנות הביטוי

  לצורך מתן הקלה בהתאם לחוק התכנון והבניה – הוראת שעה, סעיף 151(ב3)(1), הביטוי "התחלת הקמת הבניין" פירושו התחלת בניית קומות המגורים.  בניית יסודות הבניית וקומות החניות הן "הכנה" לבניית יחידות המגורים. הוראת שעה בסעיף 151(ב3)(1)… […]
 • 31/08/2017

  פיצויים ושיפוי – סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

  בנסיבות בהן היזם הפרטי וגם העיריה / הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הנם יזמים ו/או בעלים במקרקעין, הרי הם יחלקו ביניהם את עלות השיפוי בגין פיצויים ששולמו לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. הוועדה המקומית לתכנון… […]
 • 11/08/2016

  תביעת ליקויי בניה – פגמים בהגשתה

  תביעה בגין ליקויי בניה נדחתה בשל העדר יריבות בין נציגות הבית המשותף לבין החברה הבונה ובשל חלוף תקופת הבדק והאחריות, ומתן הודעה בכתב אודות הליקויים חמש שנים וחודש לאחר קבלת החזקה בדירות.  תביעה בגין ליקויי… […]
 • 29/01/2015

  ליקויי בניה בשיפוץ דירה

  טרם חתימה על הסכם עם מזמין העבודה, על קבלן השיפוצים לבצע בדיקות מקדימות באתר השיפוצים, לרבות השוואת נתוני תיק הבניין והיתר הבניה לנתוני האמת, לקבל חוו"ד יועצים כקונסטרוקטור, ולגלות ולהסביר למזמין העבודה את מלוא העובדות, המגבלות והאילוצים הקשורים… […]
 • 17/11/2014

  תמ"א 38 – ריסון דרישות הוועדה המקומית

  אין מקום להחלת דרישה כללית לקבלת כתב שיפוי בבקשות לאישור היתרים ע"פ תמ"א 38 למרות השיקול של פגיעה בתושבי בניינים סמוכים עקב התכנית. הדרישה תהא מוצדקת רק כאשר בנסיבות העניין קיים חשש מבוסס לכך שהרשות… […]