ליווי בנקאי

 • 05/03/2023

  בליווי פיננסי חובת הרוכש לשלם את תמורת הדירה לחשבון הליווי בלבד

  פרויקט הבניה היה תחת ליווי פיננסי של חברת מימון. רוכשת דירה שילמה תשלום ישירות למוכרת החברה היזמית במועד חתימת זיכרון דברים. לאחר מכן נחתם בין הרוכשת לבין החברה הסכם מכר בו התחייבה הרוכשת לפרוע תשלומים… […]
 • 14/03/2011

  הפרת התחייבות בנק למתן ליווי בנקאי

  כאשר נוצרה התקשרות מחייבת בין הבנק לחברה קבלנית למתן ליווי בנקאי לפרויקט בניה וההתקשרות הופרה שלא כדין על ידי הבנק, ניתן לראות את הבנק כמי שסיכל את אפשרות הקמת הפרויקט ולחייבו בנזקי החברה. בנק למסחר… […]
 • 05/01/2011

  רוכשי דירות מתוחכמים לא יזכו להגנה גורפת

  רוכשי דירות מתוחכמים לא יזכו להגנה גורפת הכותרת הנ"ל מיוחסת לפסק דינו של בית משפט השלום בחיפה לפיו: יש להפריד בין שתי קטגוריות של רוכשי דירות, האחת- רוכשים שאין באפשרותם לבצע הערכה עצמית של סיכוני… […]
 • 05/01/2011

  פקיעת ערבות לפי חוק המכר (דירות)

  רוכשי דירה שביטלו הסכם רכישה בפרויקט שלווה על ידי בנק מלווה ובאמצעות כספם המוחזר מהסכם זה רכשו מאותו הקבלן דירה בפרויקט שלא היה לו ליווי בנקאי, לא יוכלו לדרוש מימוש הערבות הבנקאית שהוציא הבנק. זוהי… […]
 • 18/01/2009

  המשך בניית פרוייקט בניה המשועבד לבנק המלווה

  הבנק המלווה (אדנים) עתר למימוש אגרות חוב והמחאת זכויות רשומה בקשר לליווי פרויקט בניה המשועבד לבנק. עורכי הדין כונסי הנכסים הגישו תוכנית פעולה להשלמת הפרויקט ובקשה לאישור הסכם עם הקבלן, החייב עצמו, להשלמת הפרויקט. 10… […]