תמ"א 38

 • 30/07/2023

  היטל השבחה  בתמ"א 38

  בפני וועדת ערר מחוזית לפיצויים והיטל השבחה עלתה שאלת חישוב היטל השבחה בעקבות אישור תכנית להריסה ובניה חדשה – האם להפחית מחישוב ההשבחה עלויות עודפות של הקמת חניות תת קרקעיות, הכנסות אבודות בגין אי השכרת… […]
 • 29/06/2023

  סמכות המפקח על רישום המקרקעין בתביעות תמ"א 38

   דיון בין בעלי זכויות בבניין היוצא לתמ"א 38 לבין דיירים סרבנים הובא בפני המפקח על רישום המקרקעין. שם נסובה סוגיית היקף סמכותו של המפקח לדון בסוגי סכסוכים הנובעים מתמ"א 38. המפקח פסק אודות היעדר סמכותו.… […]
 • 28/06/2023

  שותפים לרכישה ופטור סעיף 119(ג)(1)

  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוציאה למערערים שוברים לתשלום היטל השבחה כתנאי להוצאת היתר בניה, תוך שהיא דוחה את בקשות הפטור  בשל סיווג המערערים כמעין קבוצת רכישה שאינה זכאית לפטור לעניין סעיף 119(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק… […]
 • 28/06/2023

  הסדרי מקומות חניה במסגרת בקשה להיתר מכוח תמ"א 38

  חוסר תום לב והיעדר שקיפות טופחים כבומרנג על פני היזם בפרויקט תמ"א 38. בבניין היוצא קיימות 48 דירות כאשר בחלקה מצויות דרך קבע בין 25 ל-30 חניות לשימוש הדיירים. הבניין החדש מתוכנן ל-78 דירות, דהיינו,… […]
 • 28/05/2023

  פרויקט תמ"א 38 – התגברות על סרבן – (ת"א) 901/20 

  מהו גבול סרבנותו של בעל דירה כדי למנוע ביצוע פרויקט של הריסת בניין ישן ובניית חדש תחתיו -  תמ"א 38?  התובעים, בעלים של 51 דירות התקשרו עם חברה יזמית בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג… […]
 • 02/03/2023

  הטבות מכוח תמ"א 38 אינן חלות על מבנה נמוך עם מספר דירות קטן

  חברה קבלנית הגישה לוועדה המקומית בקשה מכוח תמ"א 38 למתן היתר להריסת בניין מגורים קיים בן שתי קומות שבו שתי יחידות דיור, (להלן: הבניין), ולהקמת בניין חדש בן 9 קומות מעל לקומת הקרקע אשר יכלול… […]
 • 16/03/2022

  סיכוני תמ"א -38/1 חיזוק

  בפרויקט תמ"א 38/1 – כאשר הבניה מתבצעת על תשתית של בנין ישן, כל האירועים שצפויים להתרחש מצויים בתחום הציפיות של המבצע ו/או היזם והסיכון להתרחשותם מוטל עליו. את פסק דינו פותח שופט בית משפט השלום… […]
 • 26/12/2021

  מכפילי חניה בתמ"א 38

  בית המשפט המנהלי ביטל החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לאשר מכפילי חניה שתוכננו להבנות בסמוך לדירת העותרים בנימוק של החלטה פוגענית והיעדר גילוי התכנון לעותרים אשר לא נתנו את הסכמתם. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה החליטה… […]
 • 19/05/2019

  תמ"א 38 הריסה ובניה – תמיכה מול התנגדות

  תכנית תמ"א 38 הריסה ובניה תקודם רק בתמיכת 100% של בעלי הזכויות.  בבניין בן שש דירות הגיש יזם בתמיכת בעלי חמש דירות  תכנית שעניינה הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38. הועדה המקומית דחתה את התכנית… […]
 • 01/05/2019

  בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

  הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על… […]
 • 12/07/2018

  תמ"א 38 והיבטי שימור מבנה

  במקרה בו התוכנית המפורטת החלה אוסרת על הריסת מבנה ומחייבת את שימורו, לא ניתן לפעול במסלול הריסה ובניה מחדש לפי תמ"א 38. במקרה של תכנית מפורטת המאפשרת את הריסת הבניין בתנאים של שימור ייחודו, כגון של… […]
 • 06/07/2018

  אחריות חברת ניהול ופיקוח

  באין התייחסות מפורשת בחוזה, תהא פרשנות הנובעת מהנסיבות. לא תוטל אחריות לתיקון ליקויי עבודה בפרויקט על חברת ניהול ופיקוח מקום שהנסיבות הצביעו על כך שהחברה פעלה במקצועיות בסמכות ובתום לב. בית המשפט נדרש לסכסוך בין… […]
 • 18/08/2017

  בית משותף – רישום דירה וגינה צמודה

  רישום גינה צמודה לדירה יבוצע ללא רישום זכויות מעבר בגינה לצד ג', אם הדבר לא נזכר במפורש בחוזה המכר ונספחיו ולא ניתן ללמוד לגביו בבדיקה סבירה של היתר הבניה ונספחיו, הסכם שיתוף, התשריטים המצורפים והרישום… […]
 • 17/11/2014

  תמ"א 38 – ריסון דרישות הוועדה המקומית

  אין מקום להחלת דרישה כללית לקבלת כתב שיפוי בבקשות לאישור היתרים ע"פ תמ"א 38 למרות השיקול של פגיעה בתושבי בניינים סמוכים עקב התכנית. הדרישה תהא מוצדקת רק כאשר בנסיבות העניין קיים חשש מבוסס לכך שהרשות… […]
 • 25/10/2012

  חוזה עסקת קומבינציה

  1. עסקת קומבינציה הינה עסקה שלמה שאינה ניתנת להפרדה לחלקים וכך הוא חוזה הקומבינציה הכולל מערכת תניות אחת! 2. "קבלת היתר בניה" משמעו היתר בניה ולא היתר חפירה! בבית המשפט המחוזי התבררה עתירת חברה יזמית… […]
 • 13/07/2011

  סיכון עובד בעבודה בגובה

  אירוע טרגי של נפילה קטלנית מעביד שמעמיד את עובדו בסיכון שכרוך בעבודה בגובה, מפר למעשה הוראות חובה חקוקה הנוגעות לשיטות העבודה בגובה, כגון הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה). פועל הגיש נגד… […]
 • 29/04/2008

  הצמדת גג ליחידה בבית המשותף

  האם ניתן להצמיד גג ליחידה בבית המשותף, כאשר בהסכם הרכישה עם עם הקבלן נאמר שהקבלן רשאי להוציא חלקים מן הרכוש המשותף ולהצמידם ליחידה מסויימת, אולם הדבר לא בא לידי ביטוי במפרט שצורף להסכם.רוכשי יחידות אחרות… […]