מיסוי

 • 03/04/2024

  היטל השבחה – חיובי הפרשי הצמדה, ריבית רגילה, ריבית פיגורים

  העוררים בפני ועדת ערר לפי חוק התכנון והבניה פיצויים והיטלי השבחה (להלן- "ועדת הערר"), בקשו שהוועדה המקומית לתכנון ולבניה תוציא שובר לתשלום הכולל הצמדה בלבד על התשלום שנקבע בשומת השמאי המכריע ובכפוף לתשלומו יונפק אישור… […]
 • 26/03/2023

  מס רכישה – בין "קרקע" ל"דירת מגורים"

  בפני וועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בבית המשפט המחוזי, בקשו העוררים לבטל שומת מס רכישה שהוטלה עליהם. העוררים רכשו מקרקעין הכולל מגרש ובית הבנוי עליו. הם הגישו הצהרה אודות הסכם רכישה שם הוגדר הממכר… […]
 • 27/02/2023

  היטל השבחה – מחלוקת לעניין החישוב

  ערר בפני בית המשפט המחוזי- מנהלי על החלטת וועדת הערר לתכנון ולבניה. בעקבות אישורה של תכנית מתאר מפורטת, נדרשה המערערת לשלם היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. בין הצדדים התגלעו מחלוקות לעניין חישוב ההשבחה וההיטל… […]
 • 27/05/2018

  מכולות באתר בניה – חיוב בארנונה עירונית

  מכולות בתוך אתר הבניה המשמשות לצרכי האתר כמשרדים, מחסנים ומגורי שומר, מצמיחות תועלת כלכלית למחזיק, לפיכך יחויבו בארנונה כללית תחת הסיווג "תעשייה ומלאכה. מספר מכולות באתר בניה שימשו כמשרדים של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, ומנהל… […]