מבנה מסחרי

  • 19/04/2016

    הבטחת פעילות מסחרית בקניון

    עצם הגדרת המבנה כ"קניון", אינו מהווה מקור להטלת חובות על בעל הקניון כלפי בעל חנות בקניון, בכל הנוגע לשימוש בחנות. "קניון" אינו מונח משפטי אשר נושא עמו זכויות וחובות החלות על בעליו, אלא תיאור פיזי… […]
  • 31/08/2014

    קומה בקניון מסחרי ללא היתר בניה, טופס 4 ואישור כיבוי אש

    היעדרם של היתר בניה, טופס 4 ואישור כיבוי אש, הריהם הסיבה לאי קבלת רישיון עסק ולכן באפשרות שוכר שטח בקניון מסחרי לבטל את הסכם השכירות ולקבל מהמשכיר את שווי השקעותיו במושכר. פסק הדין המובא להלן,… […]