$category_parent_id176133 הסכם קיבוצי Archives - Ben-Yacov Law Firm

הסכם קיבוצי

  • 02/10/2018

    עובד בניין – הגנת שכרו וזכויותיו

     על יחסי עבודה של עובד בניין ומעסיקותיו חברות העוסקות בבנייה חל צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי בענף הבניין ומכוחו יישמרו שכרו וזכויותיו של העובד. הפרת זכויותיו אלו יכול שתהווה עילה ל"הרמת מסך" בין החברות המעסיקות… […]
  • 08/03/2018

    חברת כוח אדם וחברה קבלנית מעסיקות במשותף של עובד זר

    בנסיבות של אי העסקת עובד זר באופן אותנטי ולגיטימי אצל חברת כוח האדם, אפשר שחברת כוח האדם והחברה הקבלנית בה עבד העובד בפועל, תיחשבנה כמעסיקות במשותף של עובד הבניין, לרבות לעניין חובת פירעון שכרו וזכויותיו… […]
  • 14/08/2017

    צו הרחבה להסכם קיבוצי – קריטריונים לתחולה

    הסיווג הענפי של עסק ייעשה בעיקר בהסתמך על הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המבחן הינו של המעסיק לעניין עיקר עיסוקו ולאו דווקא עבודתו של העובד. פסק דין של בית הדין… […]
  • 19/04/2016

    וועדה פריטטית תחילה!

    מן הראוי לעכב את ההליכים בתובענה בפני בית הדין עד למיצוי הליכי השיפוט הפנימיים הקבועים בהסכם הקיבוצי בענף הבניין מיום 29.06.15. התובע, עובד בנין פלסטיני, הגיש כנגד הנתבעת, חברה קבלנית, תביעה לתשלום זכויות שונות מכוח… […]