בתים משותפים

 • 22/08/2023

  היטל השבחה – מגבלת התכנון לבניה לדיור בר השכרה

  בשנת 2014 התקבלה החלטת ממשלה לפיה במתחם המיועד לבניה, הדירות שתיבנינה יוגבל שיווקן לדיור בר השגה לשכירות בת 20 שנה.   ב 2015 פורסמה למתם תוקף תכנית התחדשות עירונית – פינוי בינוי- היא התוכנית המשביחה. מכירת… […]
 • 18/08/2023

  מיסי וועד הבית – היחס לתשלום

  כיצד יש לחשב את הסכום החודשי לתשלום מיסי ועד הבית; האם על פי היחס שבין שטח יחידות הנתבעים לבין שטח כלל הדירות לפי הרישום בפנקס הבתים המשותפים או על פי השטח הרשום לצרכי ארנונה ?… […]
 • 16/05/2023

  זכויות במחסנים בבתי מגורים – הלכת בימ"ש עליון – עא 6421/21

  ככל שמחסן הוא חלק מדירה ,לא ניתן להעבירו אלא יחד עם הדירה ולא ניתן לעשות בו עסקה עצמאית, לא עם בעל דירה אחר בבניין, ובוודאי שלא עם מי שאינו בעל דירה בבניין. זכויות קנייניות הצפות… […]
 • 09/05/2022

  החייאת חברת גוש חלקה לצורך התחדשות עירונית

  אין מקום להתנות את החייאת החברה בתשלום מראש של אגרה שנתית בגין השנים שבהן הייתה מחוקה ממרשם החברות ואין מקום להתנות זאת בהגשת דוח שנתי עדכני. בשנותיה הראשונות של המדינה, נבנו מבנים רבים שלא נרשמו… […]
 • 29/08/2019

  המפקחת על רישום המקרקעין – ביצוע תמ"א 38/1

  בסמכות המפקחת להורות על ביצוע תמ"א 38/1 לפי תביעת 2/3 מבעלי הזכויות בדירות וברכוש המשותף חרף התנגדות המיעוט תוך שמירה על אינטרס ובטחון הדיירים ועל הכדאיות הכלכלית ליזם. רוב של מעל שני שלישים מבעלי הדירות… […]
 • 18/12/2018

  בקשה להיתר בניה על גג בית משותף

  בבקשה להיתר  לבנות בגג בית משותף, שהוא רכוש משותף שלא הוצמד לדירת מבקש ההיתר, יש צורך בחתימת כל בעלי הזכויות, חתימת המבקש בלבד אינה מספקת גם אם הוא נמנה על בעלי הזכויות בגג המשותף וגם… […]
 • 31/01/2018

  הרחבת דירות – בניית ממ"דים בבית משותף קיים

  בדיון שהתקיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין עלו הסוגיות הבאות:האם עומד לבעלי זכויות בדירות – יוזמי הבנייה הרוב הדרוש לבניית ממ"דים בדירותיהם? האם הם רשאים לבנות את הממ"דים חרף התנגדויות בעלי זכויות אחרים?המפקחת פסקה: הזכות… […]
 • 07/09/2017

  תכנית שיפור אופי רובע הבורסה ר"ג – האם כוללת עסקי חשפנות ?

  הפרשנות הראויה לתכניות החלות על מתחם הבורסה היא כי הן אינן כוללות אפשרות לנהל במקום עסקי מין כלשהם, לרבות עסק של חשפנות לצורך גירוי מיני. בפני שופטת של בית המשפט המנהלי "הורמה להנחתה" סוגיית קיום… […]
 • 18/08/2017

  בית משותף – רישום דירה וגינה צמודה

  רישום גינה צמודה לדירה יבוצע ללא רישום זכויות מעבר בגינה לצד ג', אם הדבר לא נזכר במפורש בחוזה המכר ונספחיו ולא ניתן ללמוד לגביו בבדיקה סבירה של היתר הבניה ונספחיו, הסכם שיתוף, התשריטים המצורפים והרישום… […]
 • 10/11/2008

  שטחים המוחרגים מן הרכוש המשותף

  מי שעדיין לא הפנים, ומסתבר כי ישנם כאלו לפי החלטות חוזרות של בתי המשפט . סעיף 6 לחוק המכר (דירות) מחייב שבמפרט הטכני יהיה ציון מדוייק של השטחים המוחרגים מן הרכוש המשותף. בפסק דין דעסקינן… […]
 • 29/04/2008

  הצמדת גג ליחידה בבית המשותף

  האם ניתן להצמיד גג ליחידה בבית המשותף, כאשר בהסכם הרכישה עם עם הקבלן נאמר שהקבלן רשאי להוציא חלקים מן הרכוש המשותף ולהצמידם ליחידה מסויימת, אולם הדבר לא בא לידי ביטוי במפרט שצורף להסכם.רוכשי יחידות אחרות… […]
 • 02/11/2006

  רכוש משותף כשטח מריבה

  בקומה מפולשת בבית דירות נבנה משרד עבור החברה הקבלנית שמכרה את הדירות ומחסנים עבור דירה שבבעלות בעלי החברה (הנתבעים).רישום הבית המשותף התעכב עקב סכסוך החברה ובעליה עם רוכשי דירות (התובעים) אשר עתרו לפסק דין הצהרתי… […]