$category_parent_id85850 תכנון ובנייה Archives - Ben-Yacov Law Firm

תכנון ובנייה

  • 19/01/2018

     היטל סלילה- חיוב טרם הקמת תשתיות סלילה

    בהתנגדות בעל מקרקעין לתשלום היטל סלילה נטען כי לא הוקמו תשתיות סלילה ברחוב הגובל בנכס. לכן בהיעדר זיקה ישירה בין התשלום לבין השירות הרי אין מדובר בהיטל אלא בניסיון מוסווה של הרשות לגבות מס. ב"הלכת… […]