ליקויי בניה

 • 25/03/2024

  חובת מתן הזדמנות לקבלן לתקן ליקוי בניה

  בערעור בבית המשפט המחוזי עמדה השאלה  האם נתנו הרוכשים לקבלן "הזדמנות נאותה" לתקן את הליקויים  בטרם הגשת התביעה הכספית לפיצוי בגינם. זאת - במשמעות הנודעת לכך בסעיף 4ב(א) של חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973.  אי מתן… […]
 • 19/02/2023

  ליקוי בניה נסתר– תחילת תקופת ההתיישנות ומשקל חו"ד מומחה מטעם בית המשפט.

  תביעה בעילה של ליקוי בניה נסתר תתיישן בעבור שבע שנים מיום גילוי הליקוי. למומחה שמונה מטעם בית המשפט מעמד מכריע בחקר האמת. רוכשי דירה מחברה קבלנית הבחינו בעבור תקופה מיום קבלת החזקה בתופעה של התפשטות… […]
 • 01/05/2019

  בטיחות בעבודה באתר בניה- עבירות וענישה

  הנאשמת, חברה קבלנית לבניין, הואשמה בעקבות ביקור של מפקחי עבודה באתר הבניה (ינואר 2017) והורשעה על פי הודאתה (מאי 2019) בעבירות הבאות על פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל-1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988, תקנות ארגון הפיקוח על… […]
 • 31/01/2018

  הרחבת דירות – בניית ממ"דים בבית משותף קיים

  בדיון שהתקיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין עלו הסוגיות הבאות:האם עומד לבעלי זכויות בדירות – יוזמי הבנייה הרוב הדרוש לבניית ממ"דים בדירותיהם? האם הם רשאים לבנות את הממ"דים חרף התנגדויות בעלי זכויות אחרים?המפקחת פסקה: הזכות… […]
 • 07/09/2017

  תכנית שיפור אופי רובע הבורסה ר"ג – האם כוללת עסקי חשפנות ?

  הפרשנות הראויה לתכניות החלות על מתחם הבורסה היא כי הן אינן כוללות אפשרות לנהל במקום עסקי מין כלשהם, לרבות עסק של חשפנות לצורך גירוי מיני. בפני שופטת של בית המשפט המנהלי "הורמה להנחתה" סוגיית קיום… […]
 • 18/08/2017

  בית משותף – רישום דירה וגינה צמודה

  רישום גינה צמודה לדירה יבוצע ללא רישום זכויות מעבר בגינה לצד ג', אם הדבר לא נזכר במפורש בחוזה המכר ונספחיו ולא ניתן ללמוד לגביו בבדיקה סבירה של היתר הבניה ונספחיו, הסכם שיתוף, התשריטים המצורפים והרישום… […]
 • 25/10/2012

  חוזה עסקת קומבינציה

  1. עסקת קומבינציה הינה עסקה שלמה שאינה ניתנת להפרדה לחלקים וכך הוא חוזה הקומבינציה הכולל מערכת תניות אחת! 2. "קבלת היתר בניה" משמעו היתר בניה ולא היתר חפירה! בבית המשפט המחוזי התבררה עתירת חברה יזמית… […]
 • 13/07/2011

  סיכון עובד בעבודה בגובה

  אירוע טרגי של נפילה קטלנית מעביד שמעמיד את עובדו בסיכון שכרוך בעבודה בגובה, מפר למעשה הוראות חובה חקוקה הנוגעות לשיטות העבודה בגובה, כגון הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה). פועל הגיש נגד… […]
 • 16/07/2007

  מי אחראי לאיכות ולטיב הבניה

   במערכת היחסים החוזיים שבין רוכש דירה ("הרוכש") מצד אחד לבין חברה קבלנית ("הקבלן") מצד שני ולבין חברת בניה מבצעת ("קבלן משנה" ) מצד שלישי, נקבעה חלוקת תפקידים לפיה, קבלן המשנה אחראי לכל ענין הנוגע לאיכות… […]
 • 28/11/2006

  אחריות חוק מכר דירות, קבלן – קונה – קונה משנה

  חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 (להלן: "החוק") בנוסחו הנוכחי תוחם את מסגרת תחולתו ליחסים שבין הקבלן בונה הדירה לבין רוכש הדירה ממנו. כך, בהגדרת "מוכר" בחוק זה, הריהו "מי שמוכר דירה שבנה" ומוצא במפורש… […]
 • 03/07/2006

  פוליסה לביטוח עבודות קבלניות נזקים כספיים שנגרמו עקב תכנון לקוי למול הוצאות לתיקון כשל בבניה

  בתי המשפט לערכאותיהם, מחוזי ועליון נדרשו למחלוקת הנוגעת לשאלת תחולתה של פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שהנפיקה חב' הביטוח, על מצב בו במהלך הבניה מתברר כי זו נעשית בסטייה של כששה מטרים ואין מנוס מלהרוס את… […]