יזם, קבלן, מפקח, מזמין העבודה

 • 19/05/2023

  קבוצת רכישה לפי חוק המכר דירות – תא (הרצ') 9881-02-22

  קבוצת רכישה של אנשים פרטיים התארגנה לביצוע פרויקט של בניה וסיימה את בנייתו של בניין דירות מגורים. הבניין קבל טופס 4 ותעודת גמר.  רוכשי דירה מאחד מחברי הקבוצה הגישה תביעה נגד כלל חברי הקבוצה בגין ליקויי… […]
 • 06/07/2018

  אחריות חברת ניהול ופיקוח

  באין התייחסות מפורשת בחוזה, תהא פרשנות הנובעת מהנסיבות. לא תוטל אחריות לתיקון ליקויי עבודה בפרויקט על חברת ניהול ופיקוח מקום שהנסיבות הצביעו על כך שהחברה פעלה במקצועיות בסמכות ובתום לב. בית המשפט נדרש לסכסוך בין… […]
 • 15/12/2013

  מכרז : תנאי סף – "קבלן ראשי"

  קבלן ראשי הוא קבלן המתקשר עם בעל המכרז או המזמין ומקבל עליו אחריות מלאה למלוא העבודות במכרז.קבלן המתקשר עם קבלן ראשי לביצוע העבודות הוא קבלן משנה, אפילו ייטול עליו בחוזה הביצוע את ביצוע מלוא העבודות.… […]
 • 07/08/2012

  הסכמי Back to Back

  בהסכמי "גב אל גב" חובה לנסח רכיבים משמעותיים בשני ההסכמים באופן זהה או של תלות זה בזה. חברה מזמינת עבודה (להלן: "המזמינה") התקשרה בהסכם עם חברה – כקבלן אחראי על פרויקט הבניה (להלן: "הקבלן"). הקבלן… […]
 • 30/08/2009

  זכות עיכבון של קבלן

  אין ככלל מניעה להתנות על זכות העיכבון הקיימת מכוח הדין, אלא שהלכה היא כי הוויתור על זכות העיכבון צריך שייעשה באופן ברור ומפורש. בית המשפט המחוזי בחיפה נדרש לטענת חברה קבלנית כי היא מחזיקה בדירות… […]