$category_parent_id175833 חוזה מכר דירה / מפרט טכני / מידות Archives - Ben-Yacov Law Firm

חוזה מכר דירה / מפרט טכני / מידות

  • 28/05/2019

    פיצויים בגין איחור במסירת דירה

    חוזה שינויים בדירה צריך לכלול טבלה המפרטת את השינויים והנוקבת במשך העיכוב המשוער במסירת הדירה בגין כל שינוי. עיכובים עקב נסיבות שאינן בשליטת המוכר תיבחנה בראייה אובייקטיבית ועל הקבלן להוכיח קשר בין הנסיבות לבין העיכוב.… […]
  • 01/03/2019

    שמאות ליקויי בניה

    שמאי המקרקעין אינו חייב להיות מהנדס אזרחי בהכשרתו. התובעים רכשו דירת גן עם חצר צמודה גדולה, לפני קבלת היתר הבניה,  ושלמו את תמורתה במחיר גבוה המבטא את מיוחדותה של הדירה. במהלך הבניה התגלה לתובעים כי… […]