$category_parent_id175833 חוזה מכר דירה / מפרט טכני / מידות Archives - Ben-Yacov Law Firm

חוזה מכר דירה / מפרט טכני / מידות

 • 05/03/2023

  בליווי פיננסי חובת הרוכש לשלם את תמורת הדירה לחשבון הליווי בלבד

  פרויקט הבניה היה תחת ליווי פיננסי של חברת מימון. רוכשת דירה שילמה תשלום ישירות למוכרת החברה היזמית במועד חתימת זיכרון דברים. לאחר מכן נחתם בין הרוכשת לבין החברה הסכם מכר בו התחייבה הרוכשת לפרוע תשלומים… […]
 • 28/05/2019

  פיצויים בגין איחור במסירת דירה

  חוזה שינויים בדירה צריך לכלול טבלה המפרטת את השינויים והנוקבת במשך העיכוב המשוער במסירת הדירה בגין כל שינוי. עיכובים עקב נסיבות שאינן בשליטת המוכר תיבחנה בראייה אובייקטיבית ועל הקבלן להוכיח קשר בין הנסיבות לבין העיכוב.… […]
 • 01/03/2019

  שמאות ליקויי בניה

  שמאי המקרקעין אינו חייב להיות מהנדס אזרחי בהכשרתו. התובעים רכשו דירת גן עם חצר צמודה גדולה, לפני קבלת היתר הבניה,  ושלמו את תמורתה במחיר גבוה המבטא את מיוחדותה של הדירה. במהלך הבניה התגלה לתובעים כי… […]