$category_parent_id176833 היטלים ואגרות Archives - Ben-Yacov Law Firm

היטלים ואגרות

 • 15/03/2023

  היטל השבחה – היטל הפטור לדירה בשטח 140 מ”ר

  דיון רב חשיבות של וועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה פיצויים והיטלי השבחה. הוועדה שמה לה למטרה לעשות סדר בסוגיה המטרידה את מוסדות התכנון והבניה לסוגיהם – פרשנותו של סעיף 19 (ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון… […]
 • 27/02/2023

  היטל השבחה – מחלוקת לעניין החישוב

  ערר בפני בית המשפט המחוזי- מנהלי על החלטת וועדת הערר לתכנון ולבניה. בעקבות אישורה של תכנית מתאר מפורטת, נדרשה המערערת לשלם היטל השבחה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. בין הצדדים התגלעו מחלוקות לעניין חישוב ההשבחה וההיטל… […]
 • 27/05/2018

  מכולות באתר בניה – חיוב בארנונה עירונית

  מכולות בתוך אתר הבניה המשמשות לצרכי האתר כמשרדים, מחסנים ומגורי שומר, מצמיחות תועלת כלכלית למחזיק, לפיכך יחויבו בארנונה כללית תחת הסיווג "תעשייה ומלאכה. מספר מכולות באתר בניה שימשו כמשרדים של מנהל הפרויקט, מנהל העבודה, ומנהל… […]
 • 19/01/2018

   היטל סלילה- חיוב טרם הקמת תשתיות סלילה

  בהתנגדות בעל מקרקעין לתשלום היטל סלילה נטען כי לא הוקמו תשתיות סלילה ברחוב הגובל בנכס. לכן בהיעדר זיקה ישירה בין התשלום לבין השירות הרי אין מדובר בהיטל אלא בניסיון מוסווה של הרשות לגבות מס. ב"הלכת… […]