01/08/2023

תשלומי איזון – זכאות

artical-image

 בעקבות תכנית איחוד וחלוקה שפורסמה ברשומות, זכאי בעל מקרקעין לתשלומי איזון בהתאם לטבלת ההקצאה. התובעת פנתה לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה בבקשה לתשלום דמי האיזון אך סורבה על ידי הוועדה, בין היתר בנימוק שזכאות בעל המקרקעין לתשלומי האיזון קמה רק עם דרישה.

בית משפט השלום פסק: 

הוועדה המרחבית הינה אך צינור לתשלום וקבלת תשלומי האיזון. מחובתה לגבותם ומחובתה לשלמם. מדובר בחובות נפרדות ובלתי תלויות. מימוש החובה אינו מותנה בדרישה או תביעה של הזכאי לתשלומי האיזון. זכאות רק לפי דרישה כמוה כהתעשרות שלא כדין על ידי המוסד התכנוני.

על הוועדה המרחבית היה לשלם לתובעת את דמי האיזון בתוספת הפרשי הצמדה מיום עריכת טבלת ההקצאה והאיזון ועד יום תחילתה של התכנית, וממועד זה נושאים תשלומי האיזון ריבית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות.

תא (חי') 28878-10-21