10/07/2019

עגורן – האם הצבתו מחייבת היתר בניה?

artical-image

עגורן הוא כלי הנדסי ארעי שתפקידו לסייע בעבודות בניין להן ניתן היתר בניה. כשאין בהיתר הבניה הוראות לעניין העגורן, הצבתו, ביסוסו וכד', אזי אין לוועדה המקומית סמכות ליתן צו הריסה מנהלי או צו להפסקת העבודה.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן-"הוועדה") הנפיקה לחברה הקבלנית המבצעת (להלן- "החברה") היתר בניה. לבקשת הוועדה הומצאה לה תכנית "לארגון האתר" ובה תואר אופן ההתארגנות באתר הבניה והעבודות באתר הבניה החלו.

לאחר זמן, הציבה החברה עגורן באתר הבניה, וזאת לאחר שפעלה לקבל את כל האישורים הנדרשים בעבודות מסוג זה, ובכללם: אישור בסיס עגורן, תכנית קונסטרוקטור להצבת העגורן ואישור הקונסטרוקטור ותכנית ביצוע הכנות חשמל נדרשות ואישור בודק מוסמך למתקן החשמל המיועד לעגורן, מינוי ממונה בטיחות  לליווי התקנת העגורן והפעלתו. לאחר הצבת העגורן ביקר באתר הבניה מפקח מוסמך על ידי משרד הכלכלה ונתן את אישורו לתקינות ובטיחות העגורן.

בסמוך לאחר מכן, הגיע לאתר הבניה מפקח מטעם הוועדה והורה לחברה לעדכן את תכנית ארגון האתר ולסמן בה את מיקום העגורן. למחרת, מסרה המבקשת למחלקת ההנדסה של הוועדה תכנית ארגון אתר מעודכנת בה סומן מיקום העגורן.

מיד בסמוך, קבלה החברה צו הריסה מנהלי וצו הפסקת עבודות, בו נכתב כי: "הציבו מנוף ללא היתר וללא האישורים הנדרשים".

החברה עתרה לבית המשפט לביטול הצווים הנ"ל.

סעיף 221 לחוק התכנון והבניה מקנה סמכות למהנדס הוועדה ליתן צו הריסה מנהלי אם הוכח לפניו ש"בוצעה עבודה אסורה" ומוסמך הוא לצוות על "הריסת העבודה האסורה".

בית המשפט פסק שהצבת עגורן או מנוף לצורך ביצוע עבודות בניה באתר בו ניתן היתר בניה אינו מהווה "עבודה אסורה". עגורן או מנוף, על פי תכליתו, הוא כלי הנדסי הבא להגשים, לסייע ולקדם בניה על פי היתר בניה שניתן כדין. הוא אינו מבנה קבע ועם סיום העבודה באתר הבניה הוא מפורק ומוצא מן האתר. ככזה, מטרתו העיקרית של צו הריסה מנהלי היא להוות כלי אכיפתי מהיר ויעיל להפסקה ולהריסה מהירה של עבודות אסורות, דוגמת הקמת מבנים, הצבת מכולות וכיוצא באלה, כדי למנוע עובדות מוגמרות בשטח. מטרה זו אינה מתקיימת מקום בו מדובר בהצבת כלי הנדסי, ארעי, שתפקידו לסייע בעבודות הבאות להגשים ולקיים את העבודה מושא היתר הבניה, מה גם שהצבת עגורן באתר בניה לו ניתן היתר, אינה טעונה היתר בניה ספציפי.

היתר הבניה שניתן אינו כולל הוראות או תנאים לגבי חובות הנוגעות לשימוש בעגורן והצבתו, כתב ההתחייבות כולל אך הוראות בטיחות כלליות ובתכנית ההתארגנות אין הוראה ספציפית לכלול הצהרה בדבר כוונה להשתמש בעגורן, סוגו, גובהו, אורכו ומיקום הצבתו.

אין זה מסמכותה של הועדה לתכנון ובניה להתערב בהיבטים הבטיחותיים של הצבת העגורן והפעלתו. סמכות זו הוסדרה בחקיקת משנה והוענקה לגורמים ספציפיים במשרד הכלכלה והתעשייה.

במקרה זה, בידי החברה כל האישורים הדרושים המפורטים לעיל.

בית המשפט הורה על ביטול צו ההריסה המינהלי והצו להפסקת העבודה וחייב את הוועדה בהוצאות ההליך.

בבנ (כ"ס) 8744-06-19

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.