30/08/2009

זכות עיכבון של קבלן

artical-image

אין ככלל מניעה להתנות על זכות העיכבון הקיימת מכוח הדין, אלא שהלכה היא כי הוויתור על זכות העיכבון צריך שייעשה באופן ברור ומפורש.

בית המשפט המחוזי בחיפה נדרש לטענת חברה קבלנית כי היא מחזיקה בדירות מכוח זכות עיכבון שבדין להבטחת תשלום יתרת התמורה בגין ביצוע עבודות שבפרויקט.

לפנינו מקרה קלאסי של בעלי מקרקעין שהתקשרו עם חברה קבלנית בהסכם לצורך ביצוע פרויקט בניה למגורים על המקרקעין.

בסמוך לקראת סיום ביצוע הפרויקט התגבשו אצל הצדדים תביעות כספיות הדדיות אשר נדונו בפני בורר.

החברה החזיקה בשלוש דירות המיועדות לבעלי הקרקע ולא אבתה למסור להם את הדירות בטענה כי היא מחזיקה בדירות מכח זכות עיכבון שבדין להבטחת תשלום יתרת התמורה המגיעה לה בגין ביצוע העבודות על ידה בפרויקט.

בעלי הקרקע טענו כי כלל הוא שזכות העיכבון המוקנית לקבלן ניתנת לשלילה ולהתנאה מכוח הסכם. כך לטענתם קרה במקרה זה בו ההסכם שלל את אפשרות החברה לעכב תחת ידה את הדירות המיועדות להם והכרה בזכות העיכבון כמוה כהכרה בזכות החברה להפר את ההסכם בין הצדדים.

בקשר לכך הפנו בעלי הקרקע להסכם בין הצדדים בו נאמר כי אין הרשות שניתנת לחברה לבנות על המקרקעין משום מתן חזקה לחברה על הקרקע אלא הרשות לבנות בלבד. לטענת בעלי הקרקע סעיף זה בהסכם שולל מהחברה את זכות העיכבון.

החברה הקבלנית טענה כי עומדת לה זכות שבדין לעכב תחת ידה את דירות בעלי הקרקע מחמת חובם לה במסגרת עבודות שבוצעו על ידה עבורם, לפיכך זכותה לעכב את הדירות לשם הבטחת החזר החוב והפעלת לחץ להחזרתו.

בית המשפט קבל את טענות החברה ודחה את טענות בעלי הקרקע. זכות העיכבון היא הזכות לעכב נכס כערובה לחיוב, עד לפירעונו של החיוב! תנאי הכרחי לקיום הזכות הוא החזקת הנכס וכך הוא לשון סעיף 5 לחוק חוזה קבלנית: "לקבלן תהא זכות עיכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עיסקת הקבלנות.

בית המשפט מסכים כי אין ככלל מניעה להתנות על זכות העיכבון הקיימת מכוח הדין, אלא שהלכה היא כי הוויתור על זכות העיכבון צריך שייעשה באופן ברור ומפורש. אין בהוראה הנ"ל שבהסכם בין הצדדים כדי ויתור ברור ומפורש מצד החברה על זכות העיכבון המוקנית לה מכוח הדין.

במקרה שלפנינו מקיימת החברה את תנאי החזקה בנכס שהינו חיוני לצורך הפעלת זכות העיכבון. החברה בנתה את דירות בעלי הקרקע ולה שליטה פיסית בנכסים אלו לצורך קימומה של זכות העיכבון. תמיכה לכך מצויה בהוראות ההסכם לפיהן על החברה למסור את החזקה בדירות לבעלי הקרקע.

במסכת שלפנינו, שהיא המסגרת הקלאסית, כל המבחנים מצביעים על החזקה של החברה בדירות בפועל: הוזמנה עבודה לבניית בניין מגורים על ידי בעלי המקרקעין בכל המקרקעין, העסקה מחייבת שליטה פיסית של החברה במקרקעין וניהול כל הפרויקט על ידה. זהו שירות המתבצע על פני תקופה ארוכה וממושכת ולא אירוע חד פעמי. זאת – להבדיל מקבלן מבצע שנשכר על מנת לבנות בנין, מכח זאת הוא רשאי להכנס למקרקעין אך לא להחזיק בהם, אין מוקנית לו זכות עכבון על מנת להבטיח את שכרו.

לפיכך, במקרה דנן, הכיר בית המשפט בזכות העיכבון העומדת לחברה על פי הדין.

(הפב (ח') 18191-06-09)

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.