07/09/2017

"התחלת הקמת בניין" – פרשנות הביטוי

artical-image

לצורך מתן הקלה בהתאם לחוק התכנון והבניה – הוראת שעה, סעיף 151(ב3)(1), הביטוי "התחלת הקמת הבניין" פירושו התחלת בניית קומות המגורים.  בניית יסודות הבניית וקומות החניות הן "הכנה" לבניית יחידות המגורים.

הוראת שעה בסעיף 151(ב3)(1) לחוק התכנון והבניה קובעת, שתוספת לשטח כולל, המותר לבניה בתחום מגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה וועדה מחוזית לפני יום תחילת הוראת השעה, לא תיחשב כסטייה ניכרת אם טרם התחילה הקמת הבניין שלגביו מתבקשת תוספת השטח לבניה. תחילת הקמת הבניין לא תיראה בהריסת בניין קיים, בעבודות הריסה, בעבודות פיתוח, בעבודות הכנה להקמת בניין.
העותרת בבית המשפט המנהלי, קבלה היתר בניה להקמת מבנה חדש מעורב – משרדים, מסחר ומגורים, הכולל קומת מרתף, קומה מסחרית, קומות מגורים.
לאחר קבלת ההיתר, נוכח הוראת השעה הנ"ל, פנתה העותרת למהנדס העיר בבקשה לשינוי היתר הבניה, לתוספת יחידות דיור באופן של הקלה. בשלב זה היתה מצויה העותרת בשלב ביסוס הבניין וטרם הוחל בביצוע הבניין.
הוועדה המקומית השיבה כי אין בסמכותה ליתן את ההקלה כיוון שבניית הבניין החלה וכבר בוצעו היסודות והחניון.וועדת הערר דחתה את הערר שהגישה העותרת בהצדיקה את החלטת הוועדה המקומית.
בית המשפט המנהלי פסק כי על בית המשפט לבחון האם הפרשנות שניתנה על ידי מוסדות התכנון המשיבות להוראת השעה הינה סבירה.
פרשנות המילים "בטרם התחילה הקמת הבניין" היא שטרם הוחל בעבודות "בניה" כלשהן, דהיינו – כל העבודות הדרושות לשם הקמת הבניין.
מאחר ומטרת הוראת השעה היא להגדיל את "היצע יחידות הדיור", הפרשנות היא – "התחלת הקמת הבניין" הינה – התחלת בניית קומות המגורים, את בניית יסודות הבניין ואפילו החניות, יש לראות כעבודות "הכנה" לעבודות בניית יחידות הדיור (עבודות שכמובן טעונות היתר בניה).  יתרה מזו, הוראת השעה מחריגה במפורש "עבודות חפירה" מעבודות "בניה".
נפסק כי טרם הוחל בבניית הבניין והעותרת עומדת בתנאי הוראת השעה למתן ההקלההמבוקשת.

עתמ (חי') 41470-04-17

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!

זקוקים לייעוץ? השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.