03/04/2024

היטל השבחה – חיובי הפרשי הצמדה, ריבית רגילה, ריבית פיגורים

artical-image

העוררים בפני ועדת ערר לפי חוק התכנון והבניה פיצויים והיטלי השבחה (להלן- "ועדת הערר"), בקשו שהוועדה המקומית לתכנון ולבניה תוציא שובר לתשלום הכולל הצמדה בלבד על התשלום שנקבע בשומת השמאי המכריע ובכפוף לתשלומו יונפק אישור להעברת זכויות בטאבו.

ועדת הערר התבקשה להשתמש בסמכותה לפי סעיף 16 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן- "התוספת השלישית") ולקבוע פטור מריבית על סכום שנוי במחלוקת עד ליישובה.

וועדת הערר החליטה לקבל את הבקשה חלקית ולהורות, כי בתקופה שמיום החלטת השמאי המכריע ועד למועד הפקת שובר תשלום חדש על ידי הועדה המקומית, החיוב בהיטל ההשבחה יישא הפרשי הצמדה וריבית "רגילה" בלבד ולא ריבית פיגורים.

מתי משולמים הפרשי הצמדה בלבד ?  בהתאם לסעיף 9 לתוספת השלישית היטל השבחה ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבניה (לפי הנמוך) מהמועד הקובע (יום אישור התכנית, ההקלה או השימוש החורג) ועד למועד המימוש, כאשר מועד המימוש הוא המועד האחרון לתשלום ההיטל. לרשות החייב בהיטל 30 ימים לביצוע התשלום מיום שקיבל את דרישת התשלום.

מתי הפרשי הצמדה וריבית רגילה ? על פי הפסיקה – במקרים בהם נוצרים הפרשים בסכום ההיטל בעקבות הליכים, ההפרשים ישולמו לוועדה המקומית או יושבו לנישום, לפי העניין, בתוך תקופה קצובה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית רגילה המהווה "ריבית צמודה" על פי הגדרתה בחוק הריבית.

בסוגיית הפחתת או ביטול ריבית רגילה – סמכות זו קבועה במפורש בסעיף 3(א) לחוק הריבית, כסמכות הנתונה ל"רשות שיפוטית" כהגדרתה בחוק הריבית, הכוללת גם את ועדת הערר בהיותה "רשות אחרת המוסמכת על פי דין לפסוק תשלום לבעל דין. כלומר- קיימת לועדת הערר סמכות להפחית או לבטל ריבית רגילה.

הסמכות להפחית או לבטל תשלומי פיגורים, נקבעה בסעיף 16 לתוספת השלישית, שכותרתו "הפחתת תשלומי פיגורים".  הסעיף מעניק סמכות זהה לכל אחד מהגופים: בית המשפט לעניינים מנהליים, וועדת הערר, השמאי המכריע. הסמכות הינה להפחית את תשלומי הפיגורים לפי חוק ההצמדה בשל התקופה שבה התנהל ההליך בפניהם.  להפחתה המתייחסת לתקופה נוספת מעבר לתקופה בה התנהל ההליך בפניהם, נדרשים נימוקים מיוחדים שיירשמו.

בתיק דנן, מלוא חיוב היטל ההשבחה היה במחלוקת. לכן, קבעה ועדת הערר, ממועד הגשת הערר ועד להפקת שובר תשלום חדש על ידי הועדה המקומית, יישא החיוב בהיטל השבחה הפרשי הצמדה וריבית רגילה בלבד.

כך גם בגין התקופה שמיום קבלת השומה המכרעת ועד להגשת הערר בתוך המועד החוקי להגשתו, נסיבות אלו מהוות טעם מיוחד לביטול ריבית הפיגורים והשתת חיוב הפרשי הצמדה וריבית רגילה.

וועדת הערר הוסיפה כי בתיק זה מחלוקות של ממש שיתכן ותגענה עד להכרעת בית המשפט העליון, דבר המצדיק גם הוא השתה של ריבית רגילה עד להכרעה החלוטה.

ערר (ת"א) 85041-03-23

**האמור לעיל הינו סקירה תמציתית לנשוא לעיל ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה לפעולה ו/או פרשנות כזאת או אחרת, ואין להסתמך על האמור, ויש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו ולהתייעץ עם עו"ד מומחה ש"ידע לתפור את החליפה" ודרך הפעולה הנכונים ללקוח. שימוש ו/או הסתמכות על האמור לעיל הינו על אחריות הקורא בלבד ולכותב ו/או מי מטעמו לא תהיה שום אחריות בגין זאת.

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו אחת לתקופה דוא"ל עם כל המאמרים והעדכונים האחרונים ממשרדנו!